Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 • Sanela Pivač, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 2. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju organiziranja, manageriranja in vodenja;
 • spozna zdravstveni sistem in mesto/vlogo ZN v sistemu zdravstvenega varstva;
 • spozna organizacijske teorije, koncepte, pristope v manageriranju zdravstvenih organizacij;
 • pridobi znanje o temeljnih procesih v zdravstveni organizaciji in o nalogah managementa zdravstvene nege;
 • pridobi znanja o vodenju zaposlenih in uvajanju sprememb v prakso;
 • pridobi znanja o razvoju zaposlenih, o pomenu izobraževanja/usposabljanja in vodenja kariere v zdravstveni negi;
 • pridobi znanja o vodenju procesov v zdravstveni negi in zdravstvu.
Obvezna literatura:
 • Skupina avtorjev: Sodobne oblike in pristopi pri organiziranju. Kranj: Univerza v Mariboru.
 • Vila A, Kovač J. Osnove organizacije in managementa. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; 1997.
 • Možina S, et al., eds.  Management: Nova znanja za uspeh. Ljubljana: Didakta; 2002: izbrana poglavja.
Priporočljiva literatura:
 • Kralj J. Management. Koper: Visoka šola za Management; 2003.
 • Wan TTH. Evidence-Based Health Care Management: Multivariate Modeling Approaches. Boston; Dordrecht; London: Cluver academic Publisher; cop. 2002.
 • Fralic MF. Staffing Management and Methods: Tools and Techniques for Nurse Leaders (by AONE Series and AONE Management Series). San Francisco: Jossey-Bass; cop. 2000.
 • Članki po izboru VSU.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)