Sociologija zdravja in bolezni
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery
 • dr. Katja Pesjak
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 2. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Znanje in razumevanje:
 • razumevanje družbene določenosti zdravja in bolezni;
 • razumevanje socialnopsiholoških dejavnikov zdravja in bolezni;
 • poznavanje družbenih dejavnikov medsebojnih odnosov med medicinskim osebjem ter medicinskim osebjem;
 • razumevanje družbenih vidikov medicinske tehnologije.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • praktična uporaba pridobljenega razumevanja pri vsakdanjem delu z bolniki in kolegi.
 
Obvezna literatura:
 • Ule M. Spregledana razmerja: o družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej; 2003.
 • Lupton D. Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Sicoeties. London: Sage; 2003.
 • Adam P. Sociologija bolezni in medicine. Ljubljana. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije; 2002.
   
Priporočljiva literatura:
 • White K. An Introduction to the Sociology of Health and Illness. London: Sage; 2002.
 • Svetlik I, ed. Kakovost življenja v Sloveniji. Ljubljana: FDV; 1996.
 • Kraševec Ravnik E, ed. Varovanje zdravja posebnih družbenih skupin v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, Slovenska Fundacija; 1996.
 • Tivadar B. Medicinski govor o ženski. In: Bogovič L, Skušek Z, eds. Spol: Ž. Ljubljana: KUD F. Prešeren, ISH; 1996.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu: 

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)