Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica
Letnik: 2. letnik

 

Travmatologija in ortopedija

 

Kontaktne ure predavanja: 10
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • mag. Tomaž Silvester, predavatelj 
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Znanje in razumevanje:
Ortopedija:
 • obnovitev in dopolnitev znanja anatomije, fiziologije in biomehanike lokomotornega aparata,
 • seznanitev s pomembnimi razvojnimi nepravilnostmi, boleznimi, poškodbami in deformacijami kostno mišičnega sistema,
 • seznanitev z načini reševanja ortopedske problematike na različnih nivojih: preventivno, konzervativno in operacijsko zdravljenje, rehabilitacija,
 • prepoznavanje nujnih stanj v ortopediji.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • uporaba teoretičnih znanj v praksi, pri delu.


Znanje in razumevanje:
Travmatologija:

 • spoznati epidemiologija travmatizma v sodobnem času,
 • poznati pomen in principe delovanja travmatološke ekipe, timske obravnave poškodovanca,
 • prepoznati poškodbe posameznih tkiv in delov telesa ter poznati osnove zdravljenja teh poškodb,
 • poznavanje zapletov zdravljenja in osnov ukrepanja ob zapletih.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • uporaba teoretičnih znanj v praksi, pri delu,
 • zavedanje pomembnosti timske obravnave poškodovanca, povezanosti in soodvisnosti terapevtskega in negovalnega dela obravnave

 

Obvezna literatura:
 • Izbrana poglavja iz kirurgije. Maribor: Obzorja; 2003.
 • McRae R. Practical Fracture Treatment. 5th ed. London: Elsevier Churchill Livingstone; 2008.
 • Herman S, Antolič V, Pavlovčič V. Ortopedija. 2 izd. Samozaložba; 2006. 
Priporočljiva literatura:
 • Adams JC, Hamblen DL. Outline of Orthpaedics. 13th ed. Edinburg, New York: Churchill Livingstone; 2001. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu: 

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)