Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Letnik:

2. letnik

 

Zdravstvena nega internističnega bolnika

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Sanela Pivač, predavateljica
 • Katja Vrankar, predavateljica
 • Marta Smodiš, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • osvoji osnovne koncepte zdravstvene nege;
 • spozna načela zdravstvene nege bolnika;
 • spozna načela na dokazih temelječe zdravstvene nege;
 • spozna pomen zdravstveno vzgojnega dela za nastanek notranjih bolezni;
 • spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinskih sester pri obravnavi bolnika z notranjimi boleznimi na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva;
 • zna aplicirati specifične teorije zdravstvene nege bolnika z akutnimi in kroničnimi notranjimi obolenji;
 • zna aplicirati sistem vodenja kakovosti v zdravstveno nego bolnika z notranjimi boleznimi (kazalniki kakovosti, standardi zdravstvene nege);
 • pridobi in poglobi znanja s področja zdravstvene nege internističnega pacienta;
 • spozna fizične, psihične in socialne potrebe internističnega pacienta, se na njih zna samostojno odzvati in jih pod nadzorom mentorja ustrezno reševati;
 • spozna dokumentacijo zdravstvene nege učne baze.

Znanje in razumevanje:
 • razumevanje pomembnosti timskega dela  za doseganje dobih izidov v zdravstveni negi bolnika z internimi obolenji;
 • razumevanje teorij zdravstvene nege na specifičnem področju;
 • razumevanje pomena zdravstvene vzgoje na področju zdravstvene nege bolnika z internimi obolenji;
 • pozna spremljanje kakovosti s kazalci kakovosti.
Obvezna literatura:
Šumak I. Zdravstvena nega infekcijskega bolnika: učbenik za srednje zdravstvene šole za program tehnik zdravstvene nege. Maribor: Založba Pivec; 2006.

Bohnec M, Klavs J, Tomažin  Šporar M, Krašovec A, Žargaj B, eds. Sladkorna bolezen: priročnik. Ljubljana: samozaložba; 2006.
Priporočena poglavja:
 • M Ravnik Oblak. Etiopatogeneza in etiologija sladkorne bolezni. 37-41.
 • Koselj M. Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni 42- 47.
 • Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 s peroralnimi antidiabetiki in inzulinom. 93-110.
 • Praktični napotki za ljudi, ki se zdravijo z inzulinskimi injekcijami. 111-131.
 • Zdravstvena nega diabetične noge. 195-203.
 • Priprava sladkornega bolnika na preiskave in perioperativna oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo. 226-242.
 • Zdrava in uravnotežena prehrana. 367-447.
 • Zdravstvena nega bolnika z akutnimi zapleti sladkorne bolezni.293-298.
 • Sladkorna bolezen v nosečnosti.719-727.
 • Zdravstvena oskrba bolnika s sladkorno boleznijo v ambulanti splošne medicine.875-881.
 • Šuškovič S, Košnik M, Šorli J. Samozdravljenje astme. V: Astma, Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2000; 103.
 • Šuškovič S, Košnik M, Šorli J. Načini dajanja vdihanih zdravil. V: Astma, Golnik: Klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2000; 55.
Pri posameznem področju intenistične zdravstvene nege so literatura tudi strokovni članki. Dostop do njih zagotovijo izvajalke vsebin.
 
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora za vstop v klinično okolje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
   
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)