Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo

Modul:

Zdravstvena nega

ECTS:

10

Kontaktne ure predavanja:

90

Kontaktne ure seminar:

0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0

Kontaktne ure klinične prakse:

180

Nosilec predmeta: Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica

Letnik:

2. letnik

 

Zdravstvena nega kirurškega bolnika, zdravstvena nega v intenzivni terapiji, anesteziologiji in reanimatologiji

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

180

Nosilec predmeta:

Gordana Lokajner, predavateljica
Sedina Kalender Smajlović, predavateljica

Izvajalci predmeta:

 • Gordana Lokajner, predavateljica
 • Sedina Kalender Smajlović, predavateljica

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno specifične
kompetence:

Študent:

 • osvoji osnovne koncepte zdravstvene nege pacienta/poškodovanca s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • spozna temeljna načela zdravstvene nege pacienta s kirurškim obolenjem/poškodbo in posebnosti strokovnih področij;
 • spozna problematiko pacientov/poškodovancev s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • spozna pomen preventive za nastanek kirurških obolenj/poškodb;
 • spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinskih sester pri obravnavi pacienta /poškodovanca s kirurškim obolenjem/poškodbo na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva;
 • spozna in razume temeljna načela zdravljenja pacientov/poškodovancev s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • spozna sodobne trende v kirurgiji in zdravstveni negi pacientov / poškodovancev;
 • zna uporabljati teorije zdravstvene nege v obravnavi pacienta / poškodovanca s kirurškim obolenjem / poškodbo;
 • zna ugotavljati in reševati negovalne probleme pacientov/poškodovancev s kirurškim obolenjem/poškodbo;
 • zna zagotavljati in izboljševati kakovost zdravstvene nege pacienta / poškodovanca s kirurškim obolenjem / poškodbo;
 • samostojno ali s pomočjo mentorja zna prepoznati potrebe pacienta, se na njih ustrezno in samostojno odzvati in jih pod nadzorom mentorja v obliki predlogov oziroma intervencij tudi rešiti;
 • zna povezovati teoretična znanja s prakso in pri tem razvijati kritičnost, samostojnost, inovativnost;
 • odgovorno in suvereno pristopa k opravljanju klinične prakse z upoštevanjem načel Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, razvija pozitivno samopodobo in identiteto diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika in vedno deluje v dobro pacienta;
 • zna samostojno pripraviti dokumentacijo zdravstvene nege FZJ in jo predstaviti kliničnemu mentorju/mentorju FZJ.
   

 

Obvezna literatura:
 • Ivanuša A, Železnik D. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika. Izbrana področja. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2000.
 • Gordon M. Negovalne diagnoze – priročnik. Maribor: Zdravstveni dom dr. Antona Drolca, Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego; 2006.
 • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. izd. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede; 2008.
 • Henderson V. Osnovna načela zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije; 1998.
 • Ščavničar E. Celostna obravnava pojava bolečine v zdravstveni negi. Obzor Zdr N 2004; 38: 101 - 11.
 • Obran S. Ocenjevanje in merjenje akutne pooperativne bolečine. Obzor Zdr N 2000; 34: 215 - 20.
 • Muri S. Zdravstvena nega bolnika z akutno ishemijo spodnjih okončin. Obzor Zdr N 2002; 36: 161 - 4.
 • Zbornik predavanj šole enterostomalne terapije. Ljubljana: Klinični center Ljubljana, Področje za zdravstveno nego; 2006-2007.
 • Hajdarevič Buček I, Kardoš Z. Preprečevanje dajavnikov tveganja pred operativnim posegom in po njem. Obzor Zdr N 2000; 34: 115 – 9.
 • Dornik E. Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja pri paraplegiku. Obzor Zdr N 1998; 32: 35 – 8.
 • Kutnik F, Ocepek I, Potočnik S, Rudl U, Zorman M. Zlomi kolka pri starostniku. Gradivo posvetovanja v bolnišnici Slovenj Gradec. Obzor Zdr N 1994; 28.
 • Škoda IK, Božjak M, Dobrovoljc A, Pretnar J. Bolnik pred presaditvijo krvotvornih matičnih celic in po njej. Obzor Zdr N 1998; 32: 115 – 25.
 • Pooperacijska bolečina: zbornik 12. seminarja o terapiji bolečine, z mednarodno udeležbo; 2008 Jun 6 – 7; Maribor, Slovenija. Maribor: SZZB – Slovensko združenje za zdravljenje bolečine; 2008.
 • Pomen timskega dela na kirurgiji v UKC Maribor. Maribor:Zbornica zdravstene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnokov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji; 2009.
 • Kodila V. Osnovni vodnik po kirurški enoti intenzivnega zdravljena priročnik za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, kirurška klinika, klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok; 2008.
Priporočljiva literatura:
 • Celosten pogled kirurške zdravstvene nege na stroko in kakovost – proces trajnega izboljševanja kakovosti v SB Celje. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravststvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji; 2009.
 • Kirurška zdravstvena nega v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester. Babic in zdravststvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji; 2008.
 • Okužbe kirurških ran. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno; 2003.
 • Preprečevanje pooperativnih okužb. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester Slovenije; 1998.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent mora za vstop v klinično okolje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)