Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in s paliativno oskrbo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 135
Nosilec predmeta: Marjana Bernot, višja predavateljica 
Izvajalci predmeta:
 • Marjana Bernot, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Letnik: 2. letnik  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

 • spozna problematiko rakavih obolenj v družbi;
 • spozna razvoj onkološke zdravstvene nege in specifičnosti strokovnega področja;
 • pridobi znanje za razumevanje filozofije onkološke zdravstvene nege;
 • spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinske sestre pri obravnavi pacienta z rakom na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
 • spozna in razume temeljne principe zdravljenja in zdravstvene nege pacientov z rakom;
 • nauči se načrtovati in izvajati z dokazi podprte intervencije zdravstvene nege na področju preprečevanja in obvladovanja neželenih učinkov specifičnega onkološkega zdravljenja in simptomov bolezni;
 • spozna in razume pomembnost holistične obravnave pacienta z rakom in vlogo in pomen zdravstveno vzgojnega dela;
 • spozna sodobne razvojne trende v onkologiji in onkološki zdravstveni negi;
 • poglobi etični odnos do pacientov;
 • zna samostojno uporabiti in povezati teoretična znanja s področja onkološke zdravstvene nege in paliativne oskrbe tako, da se v okviru klinične prakse aktivno vključuje v proces zdravstvene nege;
 • spozna dokumentacijo zdravstvene nege pri pacientu z rakom;
 • spozna osnovne pristope paliativne oskrbe in vlogo zdravstvene nege v paliativnem timu.


Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • uporaba teoretično pridobljenih znanj za izvajanje zdravstvene nege ob upoštevanju individualnih potreb pacienta, specifičnosti strokovnega področja in materialnih možnosti;
 • razvijanje potrebnih spretnosti za izvajanje zdravstvene nege;
 • zaznavanje potreb po zdravstvenem izobraževanju in informiranju pacienta ter izbira in uporaba ustrezne metode vzgojno izobraževalnega dela;
 • vključevanje v timsko delo;
 • izbira in uporaba pomembnih dokazov v podporo izvajanja zdravstvene nege;
 • ugotavljanje, spremljanje in reševanje zdravstvenih problemov pri pacientu z rakom;
 • interpretiranje in dokumentiranje podatkov o pacientu z rakom;
 • uporaba osvojenih veščin na varen način.
   
Obvezna literatura:
 • Velepič M, Skela Savič B, Lešničar H, Čufer T. Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije. Ljubljana: Onkološki inštitut; 2000. Izbrana poglavja.
 • Logonder MM, Skela Savič B, Lokar K, eds. Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi: konferenčni zbornik 32. strokovnega seminarja. 2005 September 29 – 30; Rogla, Slovenija. Ljubljana : Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005.
 • Skela Savič B. Od besed k dejanju: Zdravstvena nega kot integralni del paliativne oskrbe onkoloških bolnikov. Obzor Zdr N 2005; 39(4): 245 – 53.
 • Skela Savič B. Informiranje bolnika z rakom kot element celovitega upravljanja kakovosti. Obzor Zdr N 2003; 37(2):107-15.
 • Onkologija: raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka. Ljubljana: Mladinska knjiga; 2009.
 • Kearney N, Richardson A, eds. Nursing patients with cancer: principles and practice.
 • Edinburg, New York: Elsevier, Churchill Livingstone; 2006.  
Priporočljiva literatura:
 • Obzornik zdravstvene nege
 • Cancer Nursing (IONS)
 • Oncology Nursing Form (izdajatelj ONS)
 • European Journal of Oncology Nursing
 • European Journal of Palliative Care
 • Journal of Palliative Care
 • Zborniki predavanj s strokovnih seminarjev, ki jih izdaja Zbornica zravstvene nege in Sekcija medicinskih sester v onkologiji ter OI Ljubljana
 • Zborniki kancerološkega združenja Slovenskega zdravniškega društva in Zveze slovenskih društev za boj proti raku (Onkoloških vikendov)
 • Tematska gradiva Društva onkoloških bolnikov Slovenije 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora za vstop v klinično okolje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)
 • numerično ocenjevanje kliničnega usposabljanja