Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 60
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 160
Nosilec predmeta:

doc. dr. Radojka Kobentar

Letnik: 2. letnik

Zdravstvena nega starostnika
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 160
Nosilec predmeta: doc. dr. Radojka Kobentar
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Radojka Kobentar
 • Zlata Živič, strokovna sodelavka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • spoznava potrebe na psihičnem, fizičnem, socialnem in duhovnem področju starostnika in se zna pod vodstvom mentorja vključiti v reševanje aktualnih in potencialnih problemov s področja zdravstvene nege,
 • zna pod nadzorom mentorja celostno pristopiti k starostniku, oceniti stanje in pripraviti načrt po procesni metodi dela za področje zdravstvene nege starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo,
 • pridobi sposobnosti za uspešno komuniciranje s starostnikom in s člani negovalnega in zdravstvenega tima. 
Obvezna literatura:
 • Kobentar R, Pregelj P, eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju. Ljubljana: Rokus – Klett; 2008.
 • Ebersole P, Hess P, Touhy T, Jett K. Gerontological nursing and healthy Aging. St. Louis: Elsevier Mosby; 2005: 12-73; 84-106; 323-341.
 • Mauk KL. Gerontological nursing: competencies for care. Boston, Toronto, London, Singapore:Jones and Bartlett Publishers; 2006: 265-383.
 • Lunder U, ed. Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2007.
 • Mencej M, ed. Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2008.
 • Nacionalni program starostnega varstva do leta 2010. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Predlog Zakona o dolgotrajni in integrirani oskrbi. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve; 2007.
 • Seel M, Hurling E. Die Pflege des Menschen im Alter. Hanover: Brigitte Kunz Verlag; 2005.
 • Brown J, Bedford KN, White JS. Gerontological Protocols for Nurse Practitioneres. Lippincot; 1999.
Priporočljiva literatura:
 • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Visoka šola za zdravstvo; 2002.
 • Pajnkihar M. Teoretične osnove zdravstvene nege. Maribor: Visoka šola za zdravstvo; 1999.  
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent mora za vstop v klinično okolje izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)