Alternativne oblike prehranjevanja

 

Modul:

Temeljne vede

ECTS: 3

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

15

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

0

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič

Izvajalci predmeta:

 • izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
 • Rok Poličnik, predavatelj

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • Študent spozna različne alternativne – komplentarne načine prehranjevanja, njihove značilnosti ter vplive na zdravje.
 • Omogoča razumevanje verskih, etičnih, kulturnih, zgodovinskih, zdravstvenih in ostalih vzrokov za prehod na alternativne načine prehranjevanja.
 • Nauči se spoznavati pozitivne in negativne strani alternativnega načina prehranjevanja.
 • Študentje spoznajo in razumejo osnovne definicije alterantivnih oblik prehranjevanja pri zdravem in bolnem človeku ter ogroženih skupinah prebivalstva
Obvezna literatura:
 • Mahan K, Escott-Stump S. Krause's Food, Nutrition  Diet Therapy.
  12th ed. Philadelphia: WB Saunders Company;  2008.      
 • Whitney EN, Cataldo CB, Rolfes SR. Understanding normal and clinical nutrition.
  7th ed. Belmont: Thomson/Wadsworth; 2006.
 • Referenčne vrednosti za vnos hranil / Referenzwerte für die nährstoffzufuhr.
  Ljubljana: Ministrstvo za zdravje: 2003.
Priporočljiva literatura:
 • Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L. Public Health Nutrition.
  Oxford: Blackwell Publishing; 2004.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen izpit iz prehrane.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)