Anesteziologija in oživljanje

Modul:

Temeljne vede

ECTS: 3

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

15

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

0

Nosilec predmeta:

doc. dr. Tomislav Mirković
Andrej Fink, MSHS (ZDA), predavatelj

Izvajalci predmeta:

 • doc. dr. Tomislav Mirković
 • Andrej Fink, MSHS (ZDA), predavatelj

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence: Znanje in razumevanje:
Študent:
 • spoznal/a osnove splošne intravenske in inhalacijske anestezije;
 • spoznal/a osnove področne anestezije;
 • seznanjen/a z zdravili, ki se uporabljajo pri anesteziji in njihovimi  farmakološkimi značilnostmi;
 • seznanjen/a z delovanjem anestezijskega aparata;
 • spoznal/a principe nadzora bolnika v preoperativnem obdobju, med operacijo in v zbujevalnici;
 • seznanjen/a z osnovnimi načeli zdravljenja akutne in kronične bolečine;
 • spoznal/a načela osnovnega in razširjenega oživljanja otrok in odraslih v skladu z najnovejšimi smernicami Evropskega sveta za oživljanje;
 • sposoben/na delovati v skladu z načeli zdravstvene nege glede na stopnjo zahtevnosti bolnika in uporabljati pripomočke, ki so potrebni pri anesteziji takih bolnikov.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
 • uporaba praktičnega in teoretičnega znanja iz oživljanja v praksi;
 • merjenje in ocenjevanje jakosti bolečine pri bolniku.
Obvezna literatura:
 • Učbenik v pripravi (na osnovi spodaj navedene literature)
 • Heining M, Bogod D, Aitkehead A. Essential anaesthesia – izbrana prevedena poglavja. London: Oxford University Press; 1996.
 • Carr ECJ, Mann EI. Pain management (Essential skills for Nurses). Blackwell
  Publishing Ltd; 2006.
 • Healy TEJ, Cohen P. A practice of anesthesia. London: Churchill Livingstone; 2000.
 • Shaikh BA, Stacey S. Essentials of anesthetic equipment. London: Churchill
  Livingstone; 2002.
 • Spletna stran Evropskega sveta za oživljanje: http://www.erc.edu
 • Petrun-Ulaga M, Spindler V. Klinična anesteziologija z zdravstveno nego:
  za medicinske sestre in tehnike. Ljubljana: Inštitut za anesteziologijo;1994.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)