Diplomsko delo 

Modul: Zdravstvena nega, Temeljne vede, Družbene vede
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 0
Kontaktne ure seminar: 40
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 50
Nosilec predmeta:
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Izvajalec predmeta:
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 • doc. dr. Bojana Lobe 
 • mag. Branko Bregar, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Letnik:

3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • se seznani s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela,
 • se seznani s postopkom priprave diplomskega dela od prijave dispozicije teme, preko izvedbe raziskave ter izdelave diplomskega dela do zagovora,
 • spozna osrednje obrazce in elemente besedil, ki so predpisani v postopku izdelave diplomskega dela,
 • spozna temeljne faze znanstveno-raziskovalnega dela,
 • spozna temeljne metode znanstveno-raziskovalnega dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, postopek zbiranja podatkov in metode analize podatkov),
 • spozna program SPSS za statistično obdelavo podatkov in univariatne ter bivariatne metode kvantitativne obdelave podatkov,
 • spozna značilnosti in posebnosti kvalitativnega raziskovanja,
 • se seznani z etičnimi vidiki raziskovanja,
 • pozna ustrezne načine javne predstavitve rezultatov empirične raziskave in njihovega zagovora.
Obvezna literatura:
 • Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2011.
 • Klemenčič MM. Pa ne spet SPSS!!! Gradivo za kvantitativno obdelavo podatkov pri predmetu Preddiplomski seminar. Ljubljana: Oddelek za socialno pedagogiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2005.
 • Parahoo K. Nursing research: Principles, Process and Issues. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan; 2008.
 • Cencič M. Kako poteka pedagoško raziskovanje: Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo; 2009.
 • Vogrinec J. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2008.
 • Kališnik, M, Zabavnik Piano J, Rožić A. Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2006.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:
 • 100% prisotnost na seminarju in diplomskem praktikumu (KV)
Metode ocenjevanja:
 • diplomsko delo (zagovor) - 100%