Etika in religija v postmoderni družbi:
osebna prepričanja pacienta v procesu zdravstvene nege
 
Modul:
Družbene vede
ECTS:
3
Kontaktne ure predavanja:
30
Kontaktne ure seminar:
15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:
0
Kontaktne ure klinične prakse:
0
Nosilec predmeta:
 izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Stopnja:
Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik:
3. letnik
Semester:
Letni
Jezik:
Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:
 • Poznavanje svetovnih religij (krščanstvo, judovstvo, islam, azijska verstva) in nekaterih tradicionalnih verovanj,
 • Spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij,
 • Seznanjenje s sestavinami verstev (obredi, simboli, etika, s temeljnimi teksti, nauki, …)
 • Seznanitev z odzivom verstev na procese in pojave postmoderne dobe,
 • Poznavanje vpliva različnih nazorov na verstva (antika, razsvetljenstvo, humanizem, renesansa, ...),
 • Poznavanje življenjskih vodil verstev in njihovih temeljnih etičnih vrednot,
 • Poznavanje projekta svetovnega etosa,
 • Poznavanje ujemanja verstev v elementarnih vrednotah in pravilih medčloveškega sožitja,
 • Poznavanje avtorjev s področja etike srednjeveške, krščanske zahodne filozofije, bizantinske, judovske filozofije, antike in novega veka,
 • Poznavanje procesa interpretacije verskih knjig
Obvezna literatura:
 • Wolfe WR. Ethics and World Religions. Cross-Cultural Case Studies. New York: Orbis Books; 1999.
 • Brockopp EJ. Islamic Ethics of Life: Abortion, War and Euthanasia. USA: University of South Carolina Press; 2003.
 • Keown D. Buddhist Ethics. Oxford: Oxford University Press; 2005.
 • Küng H. Svetovni etos. Ljubljana: Društvo; 2000.
 • Smrke M. Svetovne religije. Ljubljana: FDV; 2000.
 • Sacks J. To heal a fractured world: The ethics of responsibility. New York: Continuum; 2005.
Priporočljiva literatura:
 • Lucas Lucas R. Bioetika za vse. Ljubljana: Družina; 2005.
 • Maurer A A. Srednjeveška filozofija zahoda. Celje: Mohorjeva družba; 2001.
 • Tatakis V. Bizantinska srednjeveška misel. Celje: Mohorjeva družba; 2001.
 • Vajda G. Judovska srednjeveška misel. Celje: Mohorjeva družba; 2001.
 • Palmer D.  Ali središče drži? Uvod v zahodno filozofijo. Ljubljana: DZS; 2007.
 • Kerševan M. Koran: O Koranu, Bogu, islamu. Ljubljana: Cankarjeva založba; 2004.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • Seminarska naloga (20%)