Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

Modul:

Zdravstvena nega

ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 60

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

170

Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Anita Prelec, predavateljica

Letnik:

3. letnik
 

Ginekologija in porodništvo

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

0

Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Anita Prelec, predavateljica

Izvajalci predmeta:

 • red. prof. dr. Marko Lavrič

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Učna enota prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:

 • vključevanje profesionalne etike, pravne zakonodaje, prepoznavanje in uporaba moralnih in etičnih načel pri strokovnem praktičnem delu,
 • usposobljenost za avtonomno, holistično, tolerantno, skrbno in občutljivo obravnavo posameznika ali skupine, brez izrekanja sodb ob zagotavljanju/varovanju pravic, zaupanja in želja različnih posameznikov in skupin,
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnih področjih,
 • usposobljenost za prevzemanje odgovornosti v profesionalnem delu,
 • usposobljenost za sprejemanje odgovornosti za profesionalni razvoj in učenje, izboljševanje lastnega dela skozi evalvacijo z namenom, da se zagotovi kvaliteta storitev,
 • usposobljenost za izobraževanje, vzgojo in mentorsko delo,
 • vključevanje profesionalne etike, pravne zakonodaje, prepoznavanje in uporaba moralnih in etičnih načel pri strokovnem praktičnem delu,
 • sposobnost izobraževati, vzgajati za ohranjanje zdravja, dobrega počutja zdrave in bolne populacije, družbene skupnosti, skupin in posameznikov,
 • poznavanje in uresničevanje različnih pravil, odgovornosti in funkcij v zdravstveni negi ter sposobnost prilagajati pravila glede na pacientove potrebe,
 • sposobnost vsestranskega in sistematičnega prilagajanja obravnave pacienta glede na relevantne, fizikalne, socialne, kulturne, psihološke, spiritualne in družbene dejavnike,
 • sposobnost prepoznati in interpretirati znake normalnega in spreminjajočega se zdravja (postavljanje negovalnih diagnoz),
 • načrtovanje, izvajanje in evalvacija individualnih programov zdravstvene nege v sodelovanju s pacienti, oskrbovanci, svojci in drugimi,
 • sposobnost vključevanja standardov kakovosti s kritičnim ocenjevanjem, interpretacijo, sintezo informacij in pomoči pacientom pri izbiri,
 • sposobnost spoštovati pacientovo dostojanstvo, zasebnost in zaupnost podatkov,
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje okužb,
 • usposobljenost za izvajanje nujne medicinske pomoči,
 • sposobnost za varno dokumentiranje medicinskih in drugih terapij,
 • usvojiti znanje s področja zdravstvene nege z ginekologije in porodništva ter zmožnost apliciranja teoretičnega znanja v strokovno delo,
 • usvojiti temeljno znanje iz področja ginekologije in porodništva ter njegova aplikacija,
 • sposobnost primerno predstavljati pacientovo prihodnost, da bi preprečili njegovo neprimerno ravnanje,
 • usposobljenost za prepoznavanje psihičnih stanj, kot so strah, stres in depresija, dajanje emocionalne podpore ter svetovanje.
   
Obvezna literatura:
 • Arko D, Borko E, Breznik R, But I, Rakovec Felser Z, Gavrič Lovrec V, et al. Ginekologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2006.
 • Pajntnar M, Novak-Antolič Ž. Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana: Cankarjeva založba; 2001.
 • Kurjak A. Ginekologija i perinatologija (izbrana poglavja). Varaždin: Golden Time; 1995.
Priporočljiva literatura:
 • Meden-Vrtovec H. Neplodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba; 1989.
 • vsa priporočena literatura na predavanjih,
 • zapiski predavanj,
 • posamezni članki iz različnih domačih in tujih revij.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti: Pogoj za pristop k izpitu:
 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)