Gospodarjenje v zdravstvu
 
Modul:
Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta:

doc. dr. Petra Došenović Bonča

Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Petra Došenović Bonča
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna okolje, v katerem delujejo njegovi bodoči delodajalci;
 • razvija sposobnost razumevanja izzivov zdravstva;
 • razvija sposobnost razumevanja vloge zdravstva v slovenskem gospodarstvu;
 • razvija spretnost uporabe domače in tuje literature in drugih virov (IKT);
 • razvija spretnost zbiranja in interpretiranja podatkov;
 • razvija spretnost poročanja (pisnega in ustnega); 
 • razvija socialne spretnosti ter spretnost dela v timih. 
Obvezna literatura:
 • Izbrana poglavja iz učbenika: Tajnikar M, Došenović Bonča P. Ekonomika zdravstva (v postopku izdaje, v prodaji od jeseni 2015).
 • Spletni viri Evropskega observatorija zdravstvenih sistemov, SURS-a, OECD, ipd. 
 • Izbrani dokumenti deležnikov (npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2014): Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 2014 do 2019).
Priporočljiva literatura:

 /

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)