Informatika v zdravstveni negi

 

Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: doc. dr. Uroš Rajkovič
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Uroš Rajkovič
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju informatike v ZN;
 • spozna vplivne dejavnike za izgradnjo informacijske podpore procesom dela;
 • spozna pomen informatike za klinično delo;
 • spozna trende na področju razvoja informatike v postmoderni družbi;
 • spozna informatiko kot orodje, ki pomembno vpliva na izzide procesov v zdravstvu;
 • spozna pomembnost varovanja podatkov v zdravstvu;
 • bo sposoben/a aktivno sodelovati pri razvoju in integraciji informacijskih sistemov;
 • bo sposoben/a uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo v procesu izobraževanja.
Obvezna literatura:
 • Revija Obzornik ZN, Organizacija, Bilten – članki s področja informatike v zdravstvu kot del gradiva za seminar.
 • Nursing Informatics: Where Caring and Technology Meet, New York: Springer science; 2000.
 • Hebda TL, Czar P, Mascara CM. Handbook of Informatics for Nurses & Health Care Professionals. 3rd ed. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall; cop. 2005.
 • Thede LQ. Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2003.
 • Burke L, Weill B. Information Technology for the Health Professions. 2nd ed. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall; cop. 2005.
 • Hebda T. et all. Handbook of Informatics for Nurses and Health Care Professionals. 4th ed. / Prentice Hall, 2008.
 • Turban E, et al. Introduction to Information Technology. 3rd ed./ Wiley; 2005.
 • American Nurses Association. Nursing Informatics: Scope and Standards of Practice, American Nurses Association, 2007.
 • Mcgonigle D. Nursing Informatics: A Foundation of Knowledge. Jones & Bartlett Publishers; 2008.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)