Izbirno klinično usposabljanje na specialnih področjih zdravstvene nege 3. letnika

Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 4
Kontaktne ure predavanja: 0
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 120
Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
mag. Branko Bregar, višji predavatelj
mag. Erika Povšnar, predavateljica

Izvajalec predmeta:  
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Letnik:

3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

  • izpopolni znanje, ki ga je pridobil tekom študijskega leta;
  • spozna praktično vsebino dela v zdravstveni negi; 
  • spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop;
  • razvije moralno etični odnos in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege;
  • doseže cilje in pridobi kompetence navedene v učnih načrtih za predmete navedene v rubriki Vsebina.

Sklic na učne načrte predmetnika za 1., 2. in 3. letnik.
 
Obvezna literatura: Sklic na učne načrte predmetnika za 1., 2. in 3. letnik.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti: Študent lahko izbirno klinično usposabljanje opravlja na specialnih področjih Zdravstvena nega otroka in mladostnika, Zdravstvena nega žensk, Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu, Zdravstvena nega in mentalno zdravje. Z opravljanjem izbirnega kliničnega usposabljanja lahko prične, ko opravi obveznosti kliničnega usposabljanja na specialnem področju, kjer bo izbirno klinično usposabljanje opravljal.
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.;
  • biti mora cepljen proti hepatitisu B in ošpicam;
  • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
  • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
Metode ocenjevanja: Numerično ocenjevanje izbirnega kliničnega usposabljanja (področje ocenjevanja: profesionalno vedenje, komunikacija, sodelovanje, izvajanje intervencij zdravstvene nege, dokumentiranje zdravstvene nege v učni bazi, zdravstveno svetovanje, individualno delo študenta na kliničnem usposabljanu). 
Študent pridobi 4 ETCS, če v celoti opravi program, predpisane obveznosti izbirnega kliničnega usposabljanja in je pozitivno ocenjen (doseže vsaj 61 %).