Javno zdravstveni vidiki prehrane
 
Modul:
Temeljne vede
ECTS:
3
Kontaktne ure predavanja:
30
Kontaktne ure seminar:
15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:
0
Kontaktne ure klinične prakse:
0
Nosilec predmeta:
izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
Stopnja:
Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik:
3. letnik
Semester:
Letni
Jezik:
Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:
 • Študentje spoznajo definicije, ki se uporabljajo v javnem zdravju in v javnem zdravju z vidika prehrane ter spoznajo ključna področja.
 • Študentje osvojijo znanja o prehrani človeka, sestavi in pomenu živili, vplivih prehrane na zdravje ter biološke, socialne in politične vplive na prehranjevanje.
 • Študentje znajo kritično oceniti, izbirati in uporabiti ustrezne raziskovalne metode in tehnike (antropometrične meritve, prehransko anamnezo, statistične,  epidemiološke in kvalitativne metode/ raziskave, računalniške in informacijske metode).
 • Študentje se seznanijo z razvojem programa prehrane na populacijski ravni, ki vpliva na izboljšanje prehranjevalnih navad populacije.
 • Študentje spoznajo individualne pristope in ekološke modele, katerih razvoj lahko vodi do sprememb v prehranjevalnih navad populacije.
 • Študentje so sposobni razložiti in sintetizirati različne vrste prehranskih podatkov, ki jih lahko nadalje uporabijo pri analizi in oceni prehranskih dejavnikov tveganja na populacijski ravni oziroma pri posameznih ciljnih skupinah.
 • Študentje so sposobni kritično oceniti stanje na področju javnega zdravja z vidika prehrane na podlagi znanstvenih dognanj.
 • Študentje so sposobni diseminirati in predstavljati ugotovitve raziskav.
 • Študentje so sposobni identificirati in formulirati ustrezne odzive in intervencije, ki izhajajo iz prehranskih problemov, upoštevajoč javno zdravje in socialne determinante zdravja.
 • Študentje spoznajo pomen multistrateških in multidisciplinarnih pristopov na področju javnega zdravja. 
 • Študentje osvojijo pomen socialnega marketinga na področju javnega zdravja z vidika prehrane.
Obvezna literatura:
 • Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L. 2004. Public Health Nutrition. Oxford: Blackwell Publishing; 2004.
 • Mahan K, Escott-Stump S. Krause's Food, Nutrition  Diet Therapy. 12th ed. Philadelphia: Saunders Company; 2008. 
 • Whitney EN, Cataldo CB, Rolfes SR, 2006. Understanding normal and clinical nutrition. 7th ed. Belmont: Thomas/Wadsworth; 2006.
 • Referenčne vrednosti za vnos hranil / Referenzwerte für die nährstoffzufuhr. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje: 2003.
Priporočljiva literatura:
 • Bendich A, Deckelbaum RJ. Preventive Nutrition. The Comprehensive Guide for Health Professionals. Totowa: Humana Press; 2005.
 • Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike. Uradni list RS, št. 39/2005.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:
Pogoji za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)