Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo 

 

Modul:  Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery
 • Ana Ladi Škerbinek, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • študent razume pomen terapevtskega odnosa med medicinsko sestro in pacientom komunikacije;
 • študent zna opredeliti ciljno usmerjeno komunikacijo s pacientom;
 • spozna temeljne prvine kontaktne kulture pri govornem in pisnem sporočanju;
 • spozna prvine uspešne enosmerne in dvosmerne komunikacije;
 • spozna načine komuniciranja z nekaterimi skupinami bolnikov;
 • spozna pomen komuniciranja kot zdravljenja;
 • spozna pojme, kot so empatija, sočutje, zaupanje;
 • spozna pomen osebe, ki nudi pomoč;
 • pridobi znanje o sporočilni in odnosni funkciji komunikacije;
 • spozna transakcijsko analizo, vrste in prenos le-te v zdravstveno nego;
 • spozna vzroke za nastanek konfliktov v okviru transakcijske analize in metode za njihovo razreševanje (potrebo po pozornosti, metode manipulacij, izražanje nezadovoljstva, zavedanje čustev in komunikacijske obrambe);
 • spozna koncept asertivnosti;
 • spozna pomen učinkovite povratne informacije;
 • spozna različne govorne stile (»Jaz« in »ti« sporočila, »sendvič« sporočila, vpliv pohvale in graje, aktivno poslušanje);
 • pridobi znanje o tabu temah v medosebnem komuniciranju z bolnikom;
 • spozna pomen ohranjanja bolnikove samopodobe in dostojanstva;
 • spozna vrste podpornega komuniciranja;
 • spozna vrste odnosov med zdravstvenim osebjem;
 • spozna dinamiko skupine in nastanek tima;
 • spozna odnose moči zdravstvenega osebja do bolnika, njegov odpor in »spiralo molka«;
 • spozna različne strategije spoprijemanja s stresom;
 • spozna koncept medkulturnega komuniciranja, pojme, kot so predsodki in stereotipi ter načine medkulturnega komuniciranja v zdravstveni negi.
   
Obvezna literatura:
 • Prebil A, Mohar P, Drobne J. Komunikacija v zdravstvu. Celje: Celjska Mohorjeva družba; 2009
 • Triler A, Prebil A, Filej B. Asertivno komuniciranje v zdravstveni negi. In: Bobnar A, Vettorazzi R, Bauer M, Godič Torkar K, Kvas A, Lipovec V, et al., eds. Partnerstvo, znanje in razvoj na zdravstvenem področju : zbornik predavanj z recenzijo 2. študentske konference s področja zdravstvenih ved. 2010 Junij 8; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta; 2010: 31-8.
 • Prebil A. Terapevtska komunikacija v zdravstveni negi. In: Skela Savič B, Kaučič BM, Filej B, Skinder Savić K, Mežik Veber M, Romih K, et al., eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010: 63 -71.
 • Rungapadiachy DM. Medosebna komunikacija v zdravstvu. Ljubljana: Educy; 2003.
 • Zupan N, Hočevar N. Osebna odličnost v zdravstvu. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice; 2010.
 • Flajs N. Bonton na delovnem mestu: zbornik predavanja: seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Maribor: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor; 2003.
 • Harris TA. Jaz sem v redu-ti si v redu. Ljubljana: Karantanija; 2007.
 • Kobolt A. Metode in tehnike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; 2004.
Priporočljiva literatura:
 • Candlin S. Therapeutic Communication. A lifespan approach. Australia: Pearson; 2008.
 • McCabe C, Timmins F. Communication Skills for Nursing Practice. New York: Palgrave MacMillan;  2006.
 • Lynch L, Hancox K, Happell B, Parker J. Clinical Supervision for Nurses. UK: Blackwell Publishing; 2008.
 • Northouse PG. Health communication: strategies for health professionals. Stamford : Appleton & Lange; 1998.
 • Ule M. Spregledana razmerja. Maribor: Aristej; 2003.
 • Ule M. Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; 2005.
 • Zupančič Z, Zupančič AA. Učinkovito sporazumevanje. Ljubljana: Šola retorike Ane Aleksandre Zupančič in Zdravka Zupančiča; 2008.
 • Reynolds W, Scott PA, Austin W.  Nursing, empathy and perception of the moral. J Adv Nurs 2000; 32(1): 235 – 42.
 • Morse MJ, Bottorff J, Anderson G, O`Brien B, Solberg, S. Beyond empathy: expanding expressions of caring. J Adv Nurs 2006; 17: 809 – 21.
 • Van der Cingel M. Compassion and professional care: exploring the domain. Nursing Philosophy 2009; 10: 124 – 36.
 • Misch AD, Peloquin MS. Developing Empathy through Confluent Education. Journal of Physical Therapy Education 2005; 19(3): 41 – 51.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)