Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi 

 

Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar:

15

Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje 
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • se seznani s pomenom na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • pridobi znanje o razvoju na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • pridobi znanje o zastavljanju tehtnih kliničnih vprašanj, zbiranju, kritičnem ocenjevanju, pridobivanju in širjenju dokazov;
 • se usposobi za vpeljavo dokazov v prakso zdravstvene nege;
 • se seznani s pomenom kulture, ki je naklonjena na dokazih podprti zdravstveni negi;
 • spozna proces na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • spozna hierarhijo dokazov;
 • spozna modele, strategije in orodja za uveljavljanje na dokazih podprte zdravstvene nege;
 • spozna metode za pridobivanje in širjenje dokazov;
 • se seznani z ovirami za uporabo dokazov v praksi zdravstvene nege;
 • se nauči pisanja strokovnih člankov.
Obvezna literatura:
 • Brown G. Understanding barriers to basing nursing practice upon research:
  a communication model approach. J Adv Nurs 1995; 21: 154-7.
 • Chapman H. Why do nurses not make use of a solid research base?
  Nursing times 1996; 92: 38-9. 
 • Closs SJ, Cheater FM. Evidence for nursing practice: a clarification of the issues.
  J Adv Nurs 1999; 30: 10-7.
 • Colyer H, Kamath P. (1999). Evidence-based practice. A philosophical and political analysis: some matters for consideration by professional practitioners.
  J Adv Nurs 29(1): 188-93.
 • DiCenso A, Cullum N, Ciliska D. Implementing evidence based nursing: some misconceptions. Evid Based Nurs 1998; 1: 38-40.
 • Fleming K. Asking answerable questions. Evid Based Nurs 1998; 1: 36-7.
 • Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing and healthcare. A guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 • Lokar K. Z dokazi podprta zdravstvena nega (Evidence-Based Nursing). In: Skela Savič B, Lokonder M, Lokar K, eds. 31. strokovni seminar »Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri«. 2004 Sept 30 -  Okt 1; Moravske toplice, Slovenija. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 2004: 116-9.
 • Nagy S, Lumby J, McKinley S, Macfarlane C. Nurses' beliefs about the conditions that hinder or support evidence-based nursing. International J Nurs Pract 2001; 7: 314-21.
 • Pearcey P. Achieving research-based nursing practice. J Adv Nurs 1995; 22: 33-9.
 • Retsas A. Barriers to using research evidence in nursing practice. J Adv Nurs 2000; 31: 599-606.
 • Rosswurm MA, Larrabee JH. (1999). A model for change to evidence-based practice. IMAGE 1999; 31(4): 317-22.
Revije:
 • Advances in Nursing Science  
 • Journal of Professional Nursing
 • Advanced Practice Nursing Quarterly 
 • Nurse Research
 • International Journal of Nursing Practice        
 • Nursing Standard
 • International Nursing Review                 
 • Nurse Practitioner
 • Journal of Advanced Nursing        
 • Public Health Nursing
 • Journal of Clinical Nursing  
 • Evidence Basec Nursing
 • Applied Nursing Research            
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • pregleden članek (20%)