Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Modul:

Zdravstvena nega

ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 60

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

160

Nosilec predmeta:

mag. Branko Bregar, višji predavatelj

Letnik:

3. letnik

 

 

Osnove psihiatrije

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

0

Nosilec predmeta:

mag. Branko Bregar, višji predavatelj

Izvajalci predmeta:

 • Andrej Žmitek, višji predavatelj 

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:
Študent:

 • osnovno znanje o duševnih motnjah;
 • poznavanje bistvenih psihopatoloških pojmov;
 • razločevanje najpomembnejših psihopatoloških stanj.


Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • pridobivanje teoretičnega znanja.
Obvezna literatura:
 • Tomori M, Ziherl S, ur. Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta, Medicinska fakulteta, 1999 (izbrana poglavja).
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:
 • Izpolnjevanje splošnih pogojev za sprejem v program.
 • Sposobnosti komuniciranja
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)