Procesna metodologija dela - kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • dr. Saša Kadivec, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju spremljanja kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • spozna orodja in metodologije za spremljanje kakovosti v zdravstvu;
 • pridobi znanje o temeljnih principih spremljanja kakovosti v zdravstveni organizaciji in o nalogah managementa zdravstvene nege;
 • pridobi znanja o vodenju procesov v zdravstveni negi in zdravstvu;
 • spozna sodobne koncepte za razvijanje celovite kakovosti in poslovne odličnosti;
 • nauči se metod in tehnik za razvijanje kakovosti v zdravstveni negi;
 • pridobi znanje za uvajanje izboljšav in sprememb v klinični praksi;
  pridobi znanje za vrednotenje izidov zdravstvene nege;
 • spozna načela in način uporabe kliničnih poti, standardov kakovosti, smernic;
 • pridobi znanja o vodenju pomembnih procesov v zdravstvu in zdravstveni negi: transmuralna zdravstvena oskrba, vodenje kroničnega bolnika, logistika obravnave bolnika v bolnišnici, preventivna dejavnost;
 • pozna načela dokumentiranja procesov. 
Obvezna literatura:
 • Zapiski predavanj
 • Robida A. Pot do odlične zdravstvene prakse: vodnik za izboljšanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: GV; 2010.
 • Skela Savič B, Kaučič BM, Filej B, Skinder Savić K, Mežik Veber M, Romih K, et al., eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2010. Poglavja: Timsko delo, Krožki kakovosti in Standardni postopki dela.
 • Filej B, Kadivec S, Zupančič P. Nacionalne smernice za zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi. Ljubljana : Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2000.
 • Berginc A, Hajnrih B, Kadivec S, Kersnik J, Kramar Z, Lednik L, et al. Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubjana: Ministrstvo za zdravje; 2006.
 • Robida A, Yazbeck AMY, Kociper B, Mate T, Marušič D. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2006.
 • ISO standard 9001:2008.
Priporočljiva literatura:
 • Skela Savič B. Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi. In: Kersnič P, Filej B, eds. Zdravstvena nega - okolje in viri. Zbornik predavanj in posterjev 3. Kongresa zdravstvene nege. 2001; September 11 – 14; Portotož, Slovenija. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije 2001; 49-54.
 • Skela Savič B, Pagon M. Vpliv uvajanja modela poslovna odličnost na uspešno vodenje v zdravstvu. Žargi D, Dolinšek S, Lekič Z, Kiauta M, Malovrh N, eds. Znanje za obvladovanje sprememb: zbornik referatovb 11. letne konference. 2002 Nov 6 -7 ; Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost; 2002: 89-92.
 • Skela  Savič B. Spremljanje zadovoljstva bolnikov v bolnišnični obravnavi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. In: Žargi D, Dolinšek S, Lekič Z, Kiauta M, Malovrh N, eds. Kakovost - različni pristopi, skupen cilj: zbornik referatov 13. letne konference Slovenskega združenja za kakovost. 2004 Nov 4 – 5; Bernardin, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost; 2004: 172-6.
 • Kadivec S, Štular S. Krožki kakovosti, stičišče kakovosti in HRM : kakovost s(m)o ljudje!. HRM 2004; 2(4): 66-9.
 • Kadivec S, Štular S. Krožki kakovosti - metoda motivacije za izboljšanje kakovosti. In: Žargi D, Dolinšek S, Lekič Z,  Kiauta M, Malovrh  N, eds. S kompetentnostjo do osebne kakovosti: zbornik referatov 12. letne konference. 2003 Nov 5-6; Bernardin, Slovenija. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost; 2003: 129-30.
 • Kadivec S. Krožki kakovosti - metoda motivacije za prenos kakovosti v prakso. In: Trampuž R, ed. Kakovost zdravstvene nege: kako jo prenesti v prakso: zbornik prispevkov. 2004 April 3-4; Nova Gorica, Slovenija. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov; 2004: 50-5.
 • Fras Z, Robida A, Brubnjak-Jevtič V, Rems M, Jug B, Kersnik J, et al. Priročnik za smernice: april 2003: [projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje; 2003. 
 • Kadivec S. Vpliv notranjega nadzora na kakovost zdravstvene nege. In: Skela Savič B, Kaučič BM, Filej B, Kydd A, Trobec I, Kadivec S, et al. Novi trendi v sodobni zdravstveni negi – razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja. 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. 2009 Sep 17-18; Ljubljana, Slovenia. Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego: 2009.
 • Kadivec S, Šprajcar D. Več kot bodo zmogli ljudje, uspešnejša bo organizacija. In: Majcen Dvoršak S, Kvas A. Kaučič BM, Železnik D, Klemenc D, Buček – Hajdarević I, et al.  Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč [Elektronski vir]. 7. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije. 2009 Maj 11-13; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije: 2009.
 • Kadivec S. (2009). Matrika fleksibilnosti – orodje za načrtovanje izobraževanja. In: Brumen M, Železnik D, Pirš K, Milakovič A. Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni [Elektronski vir] 2. znanstveni simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor z mednarodno udeležbo: zbornik predavanj in posterjev. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov: 2009.
 • Možina S. Učeča se organizacija. Organizacija 2000; 33(7): 468-71.
 • Možina S. Skupine, teami. In:  Management. Radovljica: Didakta; 1994 :600 – 40.
 • Kavčič B. Organizacijska kultura.  In: Management. Radovljica: Didakta; 1994.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu: 

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)