Socialna obravnava uporabnikov in krepitev duševnega zdravja v zdravstveni negi
 
Modul:
Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Darja Zaviršek

Izvajalci predmeta:
 • red. prof. dr. Darja Zaviršek
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • kompetence dela z ljudmi na holističen način;
 • cilj predmeta je razumevanje součinkovanja socialne in zdravstvene problematike v zdravstveni negi;
 • razumevanje součinkovanja ekonomske ranljivosti, nasilja, etničnosti in hendikepa na zdravje ljudi. 
Obvezna literatura:
 • Zaviršek D, Zorn J, Videmšek P. Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba; 2002. 
 • Tematska številka  Študije hendikepa v državah postsocializma in jugovzhodni Evropi. Gostujoči urednici: D. Zaviršek in J. Zorn. Socialno delo, 2014;53(3-5).
 • Restoux P. Življenje z drugačnim otrokom: za vse, ki bi radi bolje razumeli starše otrok s posebnimi potrebami in jim znali pomagati.  Radovljica: Didakta; 2010.
 • Leskošek V, Antić MG, Selišnik I, Filipčič K, Urek M, Matko K, et al. Nasilje nad ženskami v Sloveniji. (Zbirka Dialogi, letn. 14). Maribor: Aristej; 2013. 
 • Zaviršek D. Folikli, transferji, zamrznjenčki : reproduktivne izbire in nove etične dileme. Annales, Series historia et sociologi. 2013;23(2):377-88. Dostopno na: http://www.zdjp.si/.
Priporočljiva literatura:

 /

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogojei za vpis v 3. letnik.

 

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
  • 50% aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih 
  • 50% pisni izpit