Upravljanje z zdravili v zdravstveni negi

Modul:

Zdravstvena nega

ECTS: 3

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

15

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

0

Nosilec predmeta:

Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm.

Izvajalci predmeta:

  • Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm.

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

  • se seznani z zakonodajo in pristojnostmi na področju zdravil, postopki naročanja, shranjevanja, predpisovanja, priprave na aplikacijo ter aplikacije zdravil in spremljanja delovanja zdravil vključno z neželenimi učinki in drugimi z zdravili povezanimi problemi;
  • zna uporabljati modele na lastnih primerih;
  • zna kritično presoditi primere, ki zahtevajo vključitev drugih zdravstvenih delavcev.
     
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

  • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
  • pisni izpit (80%)
  • seminarska naloga (20%)