Vodenje v zdravstveni negi

 

Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Letnik:

3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • spozna sodobne pristope na področju vodenja;
 • spozna značilnosti različnih načinov vodenja;
 • spozna pomen vodenja za uspešno in učinkovito zdravstveno nego v kliničnem okolju;
 • spozna pomen vodenja v odnosu do ljudi in pomembne elemente;
 • spozna vodenje kot stroko, ki pomembno vpliva na procese in izide v zdravstvu in zdravstveni negi.
Obvezna literatura:
 • Vodopija B, Vukasović-Žontar M, Rozman B, Žunec B, Lajh O, Požarnik M, et al. Učinkovita orodja vodenja.  Maribor: Založba forum media; 2007.
 • Marquis BL, Huston CJ. Leadership Roles and Management Functions in Nursing. Theory and application. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins; 2009.
 • Tomey AM. Nursing management and Leadership. 6th ed. Mosby; 2000.
 • Patricia K. Nursing Leadership & Management. 2nd ed Clifton Park: Delmar Learning; 2008.
 • Dimovski V. Avtentično vodenje v učeči se organizaciji. Ljubljana: Planet GV; 2009.
Priporočljiva literatura:

Revije:

 • Obzornik zdravstvene nege,
 • Organizacija,
 • Strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu,
 • Članki iz drugih domačih in tujih revij.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

opravljen izpit Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)