Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Modul:

Zdravstvena nega

ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 60

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

160

Nosilec predmeta:

mag. Branko Bregar, višji predavatelj

Letnik:

3. letnik

 

Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

160

Nosilec predmeta:

mag. Branko Bregar, višji predavatelj

Izvajalci predmeta:

 • mag. Branko Bregar, višji predavatelj 
 • dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:
 • spozna sodobne poglede na obravnavo bolnikov z duševnimi motnjami;
 • spozna elemente vedenjsko kognitivnih in svetovalnih tehnik pri delu s pacienti z duševnimi motnjami;
 • samostojno ali pod nadzorom mentorja vzpostavlja terapevtsko komunikacijo in terapevtski odnos s pacienti z duševnimi motnjami;
 • samostojno zna uporabiti, povezati in utrditi teoretična znanja s področja zdravstvene nege in mentalnega zdravja;
 • v okviru klinične prakse pridobi sposobnost aktivnega vključevanja za izvajanje procesne metode dela v kliničnem okolju;
 • spozna potrebe pacientov na psihičnem, fizičnem, socialnem in duhovnem področju in se zna samostojno ali s pomočjo kliničnega mentorja vključiti v reševanje aktualnih in potencialnih problemov;
 • zna samostojno in pod nadzorom mentorja celostno pristopiti k pacientu z duševno motnjo, oceniti stanje in pripraviti načrt po procesni metodi dela za področje zdravstvene nege pacientov z motnjami v mentalnem zdravju;
 • s pomočjo kliničnega mentorja spoznava elemente vedenjsko kognitivnih in svetovalnih tehnik pri delu s pacienti, v stiku z njihovimi svojci in pomembnimi drugimi;
 • se s pomočjo kliničnega mentorja vključuje v multidisciplinarni tim pri obravnavi pacientov;
 • odgovorno in suvereno pristopa k opravljanju klinične prakse z upoštevanjem varovanja osebnih podatkov pacientov, zaposlenih in ustanove;
 • spoštuje načela Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, razvija pozitivno identiteto diplomirane medicinske sestre in vedno deluje v dobro pacienta;
 • pozna programe za ohranjanje duševnega zdravja;
 • pozna zakone iz področja duševnega zdravje
 • osvoji znanja in tehnike terapevtske komunikacije;
 • prepozna potrebe bolnikov pri duševnih motnjah in stanjih;
 • pozna principe celostne obravnave bolnikov;
 • usvoji individualne in skupinske oblike dela z bolnikom;
 • pozna delo z družino in ključnimi skrbniki.
Obvezna literatura:
 • Dale C, Thompson T, Woods P. Forensic mental health issuses and practice. Edinburg: Livingstone; 2001.
 • Iz zgodovine za prihodnost. Razvoj psihiatrične zdravstvene nege v Sloveniji: 30 let strokovne sekcije. Ljubljana: Psihiatrična in nevrološka sekcija; 1999.
 • Payne S, Walker J. Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy; 2002.
 • Rungapadiachy DM. Medosebna komunikacija v zdravstvu. Teorija in praksa. Ljubljana: Educy; 2003.
 • Stuart GW, Laraia MT. Principles an practice of Psychiatric Nursing. London, Phialdelphia: Elsevier Mosby; 2008.
 • Tschudin V. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy; 2004.
 • Varcarolis EM. Psychiatric Nursing clinical guide. Phialdelphia: WB Saunders company; 2005.
 • Waugh A, Grant A. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 10th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2006.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent mora za pristop na klinično prakso izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. ZN;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)