Zdravstvena nega in preprečevanje bolnišničnih okužb

 

Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Helena Ribič, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Helena Ribič, višja predavateljica
 • Zdenka Kramar, strokovna sodelavka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju bolnišnične higiene,
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju bolnišničnih okužb,
 • spozna vlogo medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo,
 • spozna teoretične podlage za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb,
 • pridobi znanje in veščine o postopkih preprečevanje bolnišničnih okužb v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami in zakonodajo,
 • nadgradi znanja o zakonodaji, inšpekcijskih službah in organizaciji področja v skladu s pravilniki, ki obravnavajo bolnišnično higieno in obvladovanje bolnišničnih okužb,
 • nadgradi znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih ustanovah in tudi na področju patronažne zdravstvene nege in drugih oblikah pomoči na domu,
 • nadgradi znanje na področju epidemioloških metod in načine spremljanja in sledenja bolnišničnih okužb.
   
Obvezna literatura:
 • Gubina M, Dolinšek M, Škerl M. Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta; 1998.
 • Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje RS: Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb 2000 -2003.
 • Dragaš AZ, Škerl M. Higiena in obvladovanje okužb. Ljubljana: Založba Zrc, SAZU; 2004.
 • Dolinšek M, Kramar Z, Bohinc P. Vzdrževanje prostora, opreme in pripomočkov kot del izolacijske doktrine. In: Musič D, ed. Aerogeno prenosljive bolezni: zbornik predavanj 2. strokovnega seminarja. 2003 Junij 9; Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Slovensko društvo za bolnišnično higieno; 2003: str. 34-40.
 • Klavs I, Grgič-Vitek M, Škerl M, Grosek Š, Kompan L, Kramar Z, et al. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb : strokovna navodila za izvajanje Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99), Zdravstveno varstvo, Suplement, letn. 40. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; 2001.
 • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, Uradni list RS, št. 74/99.
 • Marolt-Gomišček M, Radšel-Medvešček A. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Tangram; 2002.
Priporočljiva literatura: /
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)