Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 

Modul:

Zdravstvena nega

ECTS:

11

Kontaktne ure predavanja:

60

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

60

Kontaktne ure klinične prakse:

180

Nosilec predmeta:

Milinka Petrovič, predavateljica

Letnik:

3. letnik

 

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

60

Kontaktne ure klinične prakse:

180

Nosilec predmeta:

Milinka Petrovič, predavateljica

Izvajalci predmeta:

 • Milinka Petrovič, predavateljica
 • Majda Oštir, strokovna sodelavka
 • Ksenija Noč, (strokovnjak iz prakse)
 • Mojca Strgar, učiteljica veščin

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • spozna vlogo medicinske sestre pri izvajanju preventivne in kurativne zdravstvene dejavnosti,
 • poglablja razumevanje pomena vključevanja staršev v zdravstveno nego otroka in mladostnika,
 • poglablja human in odgovoren način dela z otroci, mladostniki in starši.  
Obvezna literatura:
 • Rowen James S, Weiler Ashwill J. Nursing Care of Children. 3. izd. St. Louis: Saunders Elsevier; 2007.
 • Smith F. Children's Nursing in Practice. The Nottingham Model. Oxford: Blackwell Science; 1995.
 • Trigg E, Mohammed TA. Practices in Children's Nursing. Guidelines for Hospital and Community. 2. izd. Edingburgh: Churchill Linvingstone; 2006.
Priporočljiva literatura:
 • Zorec J. Zdravstvena nega zdravega in bolnega otroka: učbenik za srednje
  zdravstvene šole za program tehnik zdravstvene nege pri predmetu zdravstvena nega in prva pomoč – zdravstvena nega otroka v 2. in 3. letniku. Maribor: Založba Pivec; 2006.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za opravljanje klinične prakse:

 • uspešno opravljen teoretični in praktični del kolokvija na kabinetnih vajah,
 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.,
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B,
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah,
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih

Pogoj za pristop h klinični praksi:

 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • kolokvij na kabinetnih vajah (teoretični in praktični del)
 • pisni izpit (100%)
 • numerično ocenjevanje kliničnega usposabljanja