Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
 
Modul:
Zdravstvena nega
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 160
Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica 
Erika Povšnar, predavateljica

Izvajalci predmeta:
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
 • Erika Povšnar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Letnik: 3. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:

 • spozna vlogo in pomen delovanja patronažne medicinske sestre v zdravstvenem varstvu;
 • sposoben prepoznati in umestiti humanistične koncepte, teorije, izsledke raziskav v patronažno zdravstveno varstvo;
 • zna prepoznati in aplicirati teorije zdravstvene nege v patronažno zdravstveno nego;
 • spremljati in prepoznati vplive razvoja politike in družbe na zdravstveno varstvo doma in v svetu;
 • sposobni prepoznati prednosti celostne obravnave posameznika, družine in skupnosti;
 • zna uporabljati in prepoznati prednosti uporabe standardov zdravstvene nege in načrta zdravstvene nege v patronažni zdravstveni negi;
 • se seznani s pomenom upoštevanja etičnih in pravnih norm v patronažni zdravstveni negi;
 • pozna pomen in oblike komunikacije v patronažni in dispanzerski zdravstveni negi;
 • je seznanjen in zna uporabljati dokumentacijo v patronažni zdravstveni negi;
 • spozna namen, naloge in metode izvajanja dispanzerskega varstva;
 • spozna naloge in funkcije zdravstvene nege v dispanzerski dejavnosti;
 • nauči se obravnavati pacienta v dispanzerju po procesu zdravstvene nege;
 • usposobi se za samostojno in timsko izvajanje del in nalog na področju zdravstvenega in socialnega dela, zdravstvene vzgoje in zdravstvene nege v dispanzerskem varstvu;
 • se seznani s specifičnimi intervencijami zdravstvene nege, glede na delovišče klinične prakse v dispanzerjih;
 • pridobi in poglobi nova znanja s področja zdravstvene nege v dispanzerskem in patronažnem varstvu ter razvija potrebne spretnosti za izvajanje zdravstvene nege;
 • osvoji pripravo na preventivni in kurativni patronažni obisk;
 • samostojno ali pod nadzorom kliničnega mentorja izvede preventivni in kurativni patronažni obisk;
 • samostojno ali s pomočjo kliničnega mentorja prepozna potrebe pacienta, se na njih ustrezno in samostojno odzove in jih pod nadzorom mentorja v obliki predlogov oziroma intervencij tudi reši. 
   
Obvezna literatura:
 • Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, št. 19/98 in 47/98.
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 in 29/98.
 • World Health Organization Regional Office for Europe Copenhagen, Health 21: The health for all policy framework for the WHO European Region, 1999.
 • Hunt R. Introduction to community-based nursing. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins; 2008.
 • Maurer FA, Smith CM, Community/public health nursing practice: health for families and populations. St. Louis: Elsevier/Saunders; 2008.
 • Taylor C, Lillis C, LeMonte P. Fundamentals of Nursing Care. Philadelphia, New York, Baltimore: Lippincott; 2001.
 • Rajkovič V, Šušteršič O. Informacijski sistem patronažne zdravstvene nege. Kranj: Moderna organizacija; 2000.
 • Geč T. Specifične negovalne diagnoze v patronažni zdravstveni negi. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor & Univerza v Mariboru,Visoka zdravstvena šola; 2002.
 • Gordon M. Manual of Nursing Duiagnosis. St. Louis: Mosby; 2009.
 • Ivanuša A, Železnik D. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede; 2008.
Priporočljiva literatura:

 /

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Študent mora za pristop na klinično prakso izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. ZN;
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B;
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah;
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)