Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom
Modul:

Zdravstvena nega

ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 60

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

170

Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Anita Prelec, predavateljica

Letnik:

3. letnik
 

Zdravstvena nega žensk

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

170

Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Anita Prelec, predavateljica

Izvajalci predmeta:

 • Sanela Pivač, predavateljica
 • Anita Prelec, predavateljica

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • Osvoji osnovno znanje s področja zdravstvene nege žensk;
 • Spozna pristope in načine zdravstvene nege žensk;
 • Seznani se s spolnostjo in spolnim zdravjem;
 • Seznani se s porodnim in poporodnim obdobjem;
 • Usposobi se za kritično presojanje in razreševanje specifičnih negovalnih in kolaborativnih problemov; 
 • Spozna in se seznani s specifičnimi negovalnimi diagnozami in intervencijami zdravstvene nege žensk;
 • Usposobi se za načrtovanje zdravstvene nege ženske;
 • Spozna pomen in metode zgodnjega odkrivanja raka na dojki;
 • Spozna pomen zdravstveno vzgojnega dela;
 • Spozna fizične, psihične in socialne potrebe ginekološke pacientke, nosečnice, porodnice, otročnice;
 • Zna na podlagi ugotovljenega stanja ginekološke pacientke, nosečnice, porodnice in otročnice, pristopiti k reševanju aktualnih in potencialnih negovalnih problemov.
Obvezna literatura:
 • Arko D, Borko E, Breznik R, But I, Rakovec Felser Z, Gavrič Lovrec V, et al. Ginekologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 2006.
 • Pajntar M, Novak-Antolič Ž, Pečar B. Nosečnost in vodenje poroda. Cankarjeva založba: Ljubljana; 2004.
 • Skoberne M. Spolnost in spolno zdravje. Obzor Zdr N 2004; 38(1 in 2).
 • Stiplovšek S, Železnih D. Aktivnosti zdravstvene nege pri ginekološko operiranih bolnicah s poudarkom na negovalnih diagnozah. Obzor Zdr N 2003; 37(1): 67-72.
 • Jeglič R, Ramšak Pajk R, Mihelič Zajec A. Psihični vidik obravnave pacientk z izrezano maternico z vidika medicinske sestre. Obzor Zdr N 2004; 38(2): 143-8.
 • Sanchez K, Mihelič Zajec A. Vloga medicinske sestre v celostni pripravi pacientke na operativni poseg rodil. Obzor Zdr N 2005; 39(4): 277-84.
 • Šmit M. Doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke, in načini pomoči medicinskih sester. Obzor Zdr N 2004; 38(2): 159-65.
 • Orshan SA. Maternity, newborn, and women's health nursing: comprehensive care across the lifespan. Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; cop. 2008.
Priporočljiva literatura:
 • Ivanuša A, Železnik D. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika. Maribor: Visoka zdravstvena šola Maribor; 2000.
 • Fras AP. Rak in spolnost. Onkologija 2001; 5(2).
 • Klemenc D. Urinska inkontinenca. Obzor Zdr N 1995; 29.
 • Menche N, Bazlen U, Kommerel T. Pflege heute. Munchen: Urban & Fischer Verlag; 2001: 1183 – 230.
 • Shaf M, Luesley D, Jordan J. Handbook of gynaecological oncology. 2001; Journal of  obstetric, gynecologic, & neonatal nursing.
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za opravljanje klinične prakse:

 • imeti mora veljavno zdravniško spričevalo, ki dovoljuje opravljanje dela dipl. m. s./dipl. zn.,
 • biti mora cepljen proti hepatitisu B,
 • sklenjeno mora imeti zavarovanje študentov iz 17. in 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah,
 • imeti mora predpisana varovalna oblačila, obutev in osebno opremo.
   

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)