Oblike preverjanja znanja so ustni in/ali pisni izpiti, seminarske naloge in delni preizkusi znanja – kolokviji. Način ocenjevanja je opredeljen v Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Udeležba na seminarjih, kabinetnih vajah in klinični praksi je obvezna in je pogoj za pristop k izpitu ali h kolokviju. Obvezna je vsaj 30-odstotna prisotnost na predavanjih glede na njihov celoten obseg. Zaradi intenzivnosti študija in pomembnosti poznavanja teoretičnih vsebin pred izvajanjem klinične prakse je pomembno, da študent obiskuje predavanja in na njih aktivno sodeluje. Od študenta pričakujemo aktivno sodelovanje, kritično vrednotenje opravljenega lastnega dela ali dela skupine ter samostojno delo pod usmeritvami visokošolskih učiteljev in kliničnih mentorjev.