Naslov predmeta:

Znanstveni in strateški vidiki managementa v zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.  

Izvajalec predmeta:

  • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
  • red. prof. dr. Walter Sermeus

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

  • priprava študentov na aktualne družbene probleme in izzive na področju zdravstvenega managementa, kakovosti in varnosti v zdravstvu ter odgovornosti zdravstvenega managementa v odnosu do zdravstvene organizacije, sistema in družbe,
  • podati temeljen usmeritve za doseganje naprednega znanja na področju zdravstvenega managementa, kakovosti in varnosti, 
  • apliciranje znanja o raziskovanju za razvoj znanstvenega pristopa v zdravstvenem managementu. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

  • Susan E. Skochelak, Maya M. Hammoud, Kimberly D. Lomis. 2021. Health systems science. AMA Education Consortium, second edition, pp. 315. 
  • Walshe, K. & Smith, J., 2016. Healthcare Management. 3th edition. Open University Press.
  • Borkowski, Nancy, 2021. Organizational behavior in health care / Nancy Borkowski, Katherine A. Meese. Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 
  • Aktualni članki in gradiva po navodilih VSU.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

  • Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt: 50% in 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo s teksti, delo v skupinah, predstavitve pred skupino.