Naslov predmeta:

Raziskovanje v zdravstveni negi in zdravstvu – izbrane teme

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
izr. prof. dr. Bojana Lobe
 

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent bo pridobil kompetence za:

 • Doseči celostno poznavanje različnih raziskovalnih metod in raziskovalnih načrtov, različnih ravni hierarhije dokazov.
 • Doseči poznavanje manj uporabljenih raziskovalnih metod, zlasti na področjih kliničnih problemov in manj razvitih področij dela.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Latimer J. Advanced qualitative Research for nursing. Blackwell Science. 2003
 • Tappen Ruth. M. Advanced nursing research – From theory to practice. 2nd edition, 2016, Jones & Bartlett Learning.
 • Brough P. editir. Advanced research methods for applied psychology: design, analysis
 • and reporting. 2019. Taylor & Francis Group.
 • Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research: Generating and assesing evidences for nursing practice. 11th ed. Wolters Kluwer; 2021.
 • Zaletel-Kragelj L, Božikov J. Methods and tools in public health: a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers (ur.). Lage: Hans Jacobs publishing company; 2010. (izbrana poglavja)
 • Pallant J. SPSS survival Manual. A step by step guide to data analiysis using SPSS. 4th ed. Maidenhead: Thr McGraw-Hill Companies; 2010.
 • Curry, L., Nunez-Smith, M. Mixed Methods in Health Sciences Research. A Practical primer. Sage Publications, 2015.
 • Lobe, B., Morgan, D. L., Hoffman, K. A. Qualitative data collection in an era of social distancing. International journal of qualitative methods, ISSN 1609-4069, 2020, vol. 19,
 • Higgingbottom, G., Liamputtong, P. Participatory Qualitative Research Methodology in Health. Sage Publications, 2015.
 • Palyis, T., Atchison, C. Research Methods in Social and health Sciences. Sage Publications, 2021.
 • Literatura po navodilih VSU.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetu Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode (1. letnik).

Metode ocenjevanja:

 • Aplikacija znanja raziskovalca na problemska stanja v delovnem okolju – razpravni članek - 50%
 • Pisni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta.