Študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« je program za izpopolnjevanje kliničnih mentorjev na področju zdravstvenih ved. Je sodoben študijski program z vsebinami, ki so pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi in usmeritvami. Program je zasnovan za uporabo med - profesionalnega sodelovanja in učenja za delo v sodobnem zdravstvenem varstvu in za vzpostavitev sodobnega registra izobraženih mentorjev za izvajanje mentorstva študentom v kliničnem okolju. Je prvi tovrstni študijski program za izpolnjevanje v Republiki Sloveniji, ki bo doprinesel k pridobivanju ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja mentorstva v kliničnem okolju. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti za iskanje novih virov znanja na področju mentorstva študentov zdravstvenih ved.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na 142. seji, dne 19. 9. 2019 sprejel odločbo, s katero podeli akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za nedoločen čas. 

Študijski program za izpopolnjevanje »Mentorstvo v kliničnem okolju« izhaja iz vsebin, ki so pripravljene v skladu z državnimi in mednarodnimi viri in standardi:

  • EFN, 2015. Guideline for the implementation of Article 31 of the Mutual Recognition of Professional Qualifications Directive 2005/36/EC, amended by Directive 2013/55/EU; 
  • Nursing and Midwifery Council, 2010. Standards to support learning and assessment in practice. NMC standards for mentors, practice teachers and teachers;
  • Nursing and Midwifery Council, 2018. Standards for student supervision and assessment;
  • Nursing and Midwifery Council, 2018. Standards for pre - registration nursing programmes;
  • The Professional Competencies of a European Physiotherapy (2013);
  • Mednarodne usmeritve Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT);
  • Zakon o visokem šolstvu. Uradni list RS, št. 32/12. 

Vsebine študijskega programa za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju imajo velik pomen v mentorstvu, saj nudijo potrebno in napredno teoretično in praktično znanje za kakovostno delo na področju mentorstva v kliničnem okolju. Program vključuje znanja s področja temeljev pedagogike, andragogike v mentorstvu, na dokazih podprtega mentoriranja, mentorskega procesa in motivacije z medsebojnimi odnosi, etično delovanje na kliničnem usposabljanju, kakovost dokumentacije in ocenjevanje študentskega dela na kliničnem usposabljanju. Izbirne vsebine temeljijo na nadgradnji znanja na področju ergonomije in delovnega okolja, didaktičnih pristopov v mentorstvu, pristopov v izobraževanju študentov na področju kliničnega usposabljanja, vodenju in organizaciji dela študentov v procesu mentoriranja, reflektivnega vedenja in kritičnega razmišljanja, supervizije v mentorskem procesu in medgeneracijskega sodelovanja. Klinično usposabljanje je pomemben del izobraževanja posameznika tudi v luči kasnejšega iskanja zaposlitve in odpiranja zaposlitvenih možnosti, zato bo program s poglobljenim strokovnim znanjem, razumevanjem in vrsto predmetno specifičnih veščin opolnomočil udeležence programa za razvoj in vzgojo bodočega zaposlenega z vsemi njegovimi med študijem pridobljenimi spretnostmi in potenciali.

Splošni cilj programa za izpopolnjevanje iz področja Mentorstva v kliničnem okolju bo udeležence programa opolnomočil z znanji na področju izobraževanja za delo s študenti v kliničnem okolju, na pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje kliničnega usposabljanja študentov, medosebnih odnosov, na dokazih podprti praksi, kakovosti in varnosti v izobraževanju, upoštevanju etičnih standardov, uporabi ustrezne komunikacije in evidentiranja. Program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju bo opremil udeležence programa s poglobljenim temeljnim strokovnim znanjem, razumevanjem in vrsto predmetno specifičnih veščin.

Cilj programa:
Cilj programa za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju je zagotoviti skrbno, varno in bolj kakovostno vodenje študentov na kliničnem usposabljanju, kar pomeni, da se morajo mentorji dodatno usposabljati. Cilj programa je tudi izvajanje kliničnega usposabljanja programa Mentorstvo v kliničnem okolju v matični ustanovi študenta.

Za doseganje kompetenc v skladu z učnim načrtom programa za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju se udeleženci programa izpopolnjujejo na vsebinah s področja organiziranja in usklajevanja aktivnosti v kliničnem okolju, ustvarjanju varnega učnega okolja, spremljanja študentov v različnih učnih situacijah, posredovanju povratnih informacij, zagotavljanju kontinuiranega nadzora, ocenjevanju uspešnosti študenta, vključevanju na dokazih podprtega izvajanja kliničnega usposabljanja, kritično opredeljevanje kakovosti študentovega dokumentiranja, uporabi gradiv za kakovostno izvedbo kliničnega usposabljanja, izvajanju konzultacij in dokumentiranju napredka študenta s povratno informacijo o uspešnosti, uporabi strokovne terminologije in upoštevanju kodeksa etike. Izpopolnjevanje obsega tudi vsebine področja mentoriranja v kliničnem okolju, motivacije študentov, uporabe strokovne terminologije, razvijanja znanja in spretnosti ter povezovanja teoretičnega znanja v prakso, ustvarjanje učinkovitega in varnega učnega okolja, vodenja študenta, sprejemanje odločitev, odgovornosti in profesionalni razvoj, medprofesionalno in medkulturno delovanje, razvijanje učinkovitih delovnih odnosov s študenti in zagotavljanje strokovnega nadzora nad študentom, razvijanje znanja in veščin za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso podprto z dokazi, vzpostavljanje delovnih odnosov ter razvijanje veščin za prakso.

Program vključuje znanja s področja temeljev pedagogike, andragogike v mentorstvu, na dokazih podprtega mentoriranja, mentorskega procesa in motivacije z medsebojnimi odnosi, etično delovanje na kliničnem usposabljanju, kakovost dokumentacije in ocenjevanje študentskega dela in klinično usposabljanje. Izbirne vsebine temeljijo na nadgradnji znanja na področju ergonomije in delovnega okolja, didaktičnih pristopov v mentorstvu, pristopov v izobraževanju študentov na področju kliničnega usposabljanja, vodenju in organizaciji dela študentov v procesu mentoriranja, reflektivnega vedenja in kritičnega razmišljanja, supervizije v mentorskem procesu in medgeneracijskega sodelovanja. Študij se zaključi s pripravo projektne naloge, ki temelji na reševanju aktualnih problemov na področju mentorstva.