Program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju nudi poglobljeno temeljno strokovno znanje, razumevanje in vrsto predmetno specifičnih veščin. Program bo udeležence opolnomočil z naslednjimi splošnimi in specifičnimi kompetencami:

Splošne kompetence:

 • opolnomočenost z znanji na področju izobraževanja za delo s študenti v kliničnem okolju, 
 • pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje študentov na kliničnem usposabljanju,
 • razvoj stroke in mentorskega procesa na osnovi raziskovalnega dela,
 • zagotavljanje kakovosti in varnosti v kliničnem okolju z upoštevanjem etičnih standardov, 
 • razvoj komunikacijskih spretnosti za delo s študenti, timskega dela in medosebnih odnosov. 

 Specifične kompetence:

 • sposobnost načrtovanja in izvajanja del in nalog v skladu s kompetencami na področju mentorstva (pregled dokumentacije), priprava načrta za izvedbo mentorskega procesa),
 • poznavanje temeljev andragogike in pedagogike,
 • zagotavljanje znanja in kompetenc za vodenje študentov na kliničnem usposabljanju za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu in zdravstveni negi,
 • analiziranje in kritično reševanje različnih problemov in izzivov z vidika vodenja in organizacije dela s študenti ob upoštevanju etičnih načel,
 • sposobnost povezovanja različnih specifičnih znanj mentoriranja pri obravnavanem pacientu,
 • usposobljenost za uspešno komuniciranje (pridobivanje podatkov, dokumentiranje ter posredovanje informacij mentorirancu),
 • razumevanje načela timskega dela, ustreznega in učinkovitega načrtovanja dela, jasnih opisov delovnih nalog, profesionalnih mej, jasnih ciljev dela s študenti, supervizije in podpore in pri tem prepoznavanje lastno vloge,
 • sposobnost izbrati in prikazati ustrezne metode, ki se uporabljajo v procesu mentoriranja glede na probleme obravnavanega pacienta,
 • usposobljenost za raziskovalno delo na področju mentoriranja,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na področju povezovanja teoretičnega znanja s praktičnim znanjem, vrednotami in novostmi, izzivi na področju mentoriranja,
 • uvajanje sprememb in uporaba ustreznih orodij za zagotavljanje objektivnih, zanesljivih in koristnih informacij o vodenju študenta v mentorskem procesu,
 • sposobnost profesionalnega in etičnega delovanja.