Didaktični pristopi v mentorstvu
 
ECTS:  10
Kontaktne ure predavanja:  30
Kontaktne ure seminarja:  60
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
mag. Erika Povšnar, višja predavateljica
Izvajalci predmeta: Mateja Bahun, višja predavateljica
mag. Erika Povšnar, višja predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  1.
Semester:  Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • seznanjenost z osnovami didaktike;
 • poznavanje teoretičnih pristopov svetovanja, usmerjanja, spodbujanja in pomoči ljudem / študentom;
 • znanje za  izbiro pristopa v simuliranih situacijah in izpeljavo mentorskega procesa;
 • poznavanje načinov soočanja z različnimi življenjskimi konteksti in simuliranimi kliničnimi situacijami kot pripravo za delo s študenti;
 • zavedanje in reflektiranje lastnega prispeveka v delu s študenti ter sposobnost prevzemanja odgovornost za lasten in študentov razvoj;
 • zavedanje in razumevanje pomembnosti izbire ustreznega pristopa, oblik in metod dela glede na potrebe in značilnosti mentoriranca/ev;
 • spretnosti in komunikacijske veščine za praktično izvedbo mentorstva;
 • prepoznavanje potreb različnih ciljnih skupin;
 • razumevanje vloge, namena in pričakovanj mentoriranja ter kompetenc za učinkovito izvajanje mentoriranja;
 • seznanjenost in razumevanje temeljnih didaktičnih pojmov in znanj  za ustrezno aplikacijo v pripravo in izvedbo kliničnega usposabljanja;
 • razumevanje in zavedanje pomembnosti premišljene in reflektirane uporabe didaktičnih znanj;
 • poznavanje osnovnih značilnosti dela s posameznikom in skupino  ter psihosocialne posebnosti učenja (izkušnje, samostojnost …);
 • posedovanje spretnosti prepoznavanja in ugotavljanja potreb, načrtovanja, izpeljave in evalvacije kliničnega usposabljanja;
 • poznavanje sodobnih oblik in metod dela / poučevanja in učenja v kliničnem usposabljanju;
 • seznanjan z izobraževalno tehnologijo, pripomočki in njihovo uporabo.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:

Arnesson, K. & Albinsson, G., 2017. Mentorship – a pedagogical method for integration of theory and practice in higher education. Nordic Journal Of Studies In Educational Policy, 3(3), pp. 202–217. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20020317.2017.1379346?needAccess=true.

Zrim Martinjak, N., 2016. Developing pedagogical competency during teacher education through the experiential learning of didactic and methodological approaches. In: Ristić, M. & Vujović, A., eds. Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece [Elektronski vir]. Beograd : Učiteljski fakultet, pp. 165-176. Available at: http://pefprints.pef.uni-lj.si/4362/1/Zrim_Developing.pdf.

Povšnar, E. & Terbovc, A. 2016.  Mnenja kliničnih mentorjev Osnovnega zdravstva gorenjske o učenju in poučevanju praktičnih intervencij študentov zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju. In: Pivač, S., Skela Savič, B. & Hvalič Touzery, S., eds. Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu: zbornik predavanj / 10. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 10. 2016. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, pp. 58-65.

Govekar Okoliš, M. & Kranjčec, R., 2016. Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, pp. 99-117.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 •  Ni predvidenih posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
 • seminarska naloga ali igra vlog v simulirani klinični situaciji (30 % ocene);
 • pisni izpit (70 % ocene).