Ergonomija in delovno okolje
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30   
Kontaktne ure seminarja: 60
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, predavateljica
Izvajalci predmeta: dr. Monika Zadnikar, predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1.
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Pridobiti teoretično in praktično znanje o biomehaniki človekovega telesa, gibanju na delovnih mestih, varovanju samega sebe, oceniti delovno mesto in prepoznati obremenitve delovnih mest ter preprečevati preobremenitve.

Predmetno specifične kompetence:
  • sposobnost samostojnega ocenjevanja biomehanike telesa reševanja preprostih praktičnih fizikalnih problemov, ki so povezani z delovanjem človeškega telesa;
  • sposobnost samostojnega reševanja preprostih praktičnih fizikalnih problemov, ki so povezani z delovanjem človeškega telesa;
  • sposobnost identifikacije zahtevnejših problemov delovnega mesta;
  • sposobnost dokumentiranja, sporočanja in reševanja skupaj z ustreznimi strokovnjaki;
  • razumevanje in uporaba fizikalnih metod za analizo biomehanskih, fizioloških in bioloških problemov;
  • sposobnost  prepoznavanja ključnih težav delovnih mest;
  • sposobnost  prepoznavanja znakov izgorelosti in svetovanje ob le teh.   
Obvezna literatura: Pheasant, S.T., 2016. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and Design. 3rd ed. Boca Raton: T & F Informa.

Kumar, S., 2014. Biomechanics in ergonomics. Boca Raton: CRC Press.

Husič, M., 2010. Ergonomija in varstvo pri delu. Ljubljana: Zavod IRC.

Varnost in zdravje pri delu. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, n.d. Available at: http://ministrstvovzd.dev.creatim.net/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-temah/kostno-misicna-obolenja

Tomanič, K., 2017. Prepoznavanje nalog v zdravstveni negi in delovnih mest z ergonomskimi nevarnostmi: magistrsko delo. Maribor: Univ. v Mariboru, Fak. za zdravstvene vede.

Kalik, D., 2018. Ergonomija in obremenitev na delovnem mestu medicinske sestre v splošni bolnišnici: magistrsko delo. Maribor: Univ. v Mariboru, Fak. za zdravstvene vede.

Balantič, Z., Polajnar, A. & Jevšnik, S., 2016. Ergonomski izzivi. Ljubljana: nacionalni inštitut za javno zdravje.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  • Ni posebnih pogojev.
 
Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu.
Seminarska naloga 40 %
Izpit 60 %