Etično delovanje na kliničnem usposabljanju
 
ECTS:  5
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja:  40
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: Sedina Kalender Smajlović, višja predavateljica
dr. Zdenka Tičar, predavateljica
 
Izvajalci predmeta: Sedina Kalender Smajlović, višja predavateljica
dr. Zdenka Tičar, predavateljica
 
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  1.
Semester:  Zimski
Jezik:
  Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 
Študent pridobi kompetence s področja kulture etike in vrednot v zdravstveni negi in kliničnem usposabljanju.
Pridobi znanja in spretnosti za uveljavljanje in spoštovanje zdravstvene nege kot etične discipline in klinične prakse.
Pridobi kompetence s področja pravne urejenosti o izvajanju kliničnih vaj (kliničnega usposabljanja) v zdravstveni negi.

Pridobi znanja in spretnosti na področju:
 • morale in etike v zdravstveni negi s poudarkom na procesu kliničnega usposabljanja;
 • etičnih teorij in teorij etičnega odločanja;
 • upoštevanja etičnih načel v procesu kliničnega usposabljanja;
 • varovanja pravic in zagotavljanje varnosti v procesu kliničnega usposabljanja;
 • pravne urejenosti s poudarkom na kliničnem  usposabljanju.

Pozna:
 • vlogo mentorjev in etično delovanje v procesu kliničnega usposabljanja;
 • modele medosebnih odnosov v procesu kliničnega usposabljanja;
 • proces reševanja etičnih problemov in sprejemanja etičnih odločitev v kliničnem usposabljanju;
 • uporabo modelov razreševanja etičnih problemov v kliničnem usposabljanju;
 • posebna etično problemska področja v procesu kliničnega usposabljanja;
 • prepozna in pristopa k reševanju etičnih dilem in etičnih problemov, pozna razlike med etično dilemo in etičnim problemom;
 • izkazuje zagovorništvo;
 • izkazuje razumevanje temeljnih pravnih pojmov;
 • zna uporabljati pravne argumente in ustno in pisno se izražati o teoretičnih vprašanjih prava;
 • zna argumentirati odločitev;
 • zna reševati  teoretične pravne probleme;
 • razvija kritično in samokritično presojo;
 • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju.
Obvezna literatura: Billings, D.M., & Halstead, J.A., 2015. Teaching nursing – a Quide for faculty. Available at: https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=o23dCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ethics+in+mentoring+nursing+students+BOOKS&ots=2f-YlewniP&sig=ceVMNTYVP4ZPi3q1IL7h9qITCO4&redir_esc=y#v=onepage&q=ethics%20in%20mentoring%20nursing%20students%20BOOKS&f=false.

Borhani, F., et al., 2010. Professional Ethical Competence in nursing: the role of nursing instructors. Journal of Medical Ethics and History of Medicine,3: 3. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3714123/pdf/jmehm-3-3.pdf .

Chang, E., 2016. Transitions in nursing – preparing for professional practice. Chatswood, New South Wales: Elsevier. Available at:  https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=B_hwCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ethics+in+mentoring+nursing+students+BOOKS&ots=N3PCyyEDqY&sig=IaO3URDwp-A7UhwzhOBltCHYqBY&redir_esc=y#v=onepage&q=ethics%20in%20mentoring%20nursing%20students%20BOOKS&f=false.

Direktiva 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI). Uradni list Evropske unije, L 354/135. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=CS

Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu. Uradni list Evropske unije, L 376/36. Available at Dosegljivo na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=SL

Ellis, P., 2017. Understanding Ethics for Nursing Students. Available at: https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=SiElDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ethics+in+mentoring+nursing+students+BOOKS&ots=tGioTxxxXk&sig=LxQeIHMvhzmIJiM2pNDo4HsDx2c&redir_esc=y#v=onepage&q=ethics%20in%20mentoring%20nursing%20students%20BOOKS&f=false

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Etični kodeks Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Jesenice: FZAB. Available at: https://www.fzab.si/uploads/file/60_1_2017_Eticni_kodeks_FZAB_17052017(1).pdf

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pri opravljanju kliničnega usposabljanja in izbirnega kliničnega usposabljanja v učnih bazah. Jesenice: FZAB. Available at: https://www.fzab.si/uploads/file/AKTI%20FZAB/12_03_Navodila_o_obveznostih_in_odgovornostih_studenta_na_KU_in_IKU_19092018.pdf

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2014. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. Ljubljana: Zbornica – Zveza. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kodeks_etike_v_zdravstveni_negi_in_oskrbi_kodeks_etike_za_babice_ul_za_objavo_na_spletni_strani_2_2_2015.pdf

Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Uradni list Republike Slovenije, št. 71. Available at: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4055

Kvas, A. & Seljak, J., 2013. Ocena vodstvenih kompetenc na področju etike za vodje v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 8–17.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, 2011. Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in profesionalni razvoj: zbornik prispevkov / 4. šola za klinične mentorje, Jesenice, 13. 9. 2011-15. 9. 2011. Jesenice: VŠZNJ.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod, 2005. Uradni list Republike Slovenije, št. 103/05.

Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, 2018. Uradni list Republike Slovenije, št. 21.

Robichaux, C., 2016. Ethical Competence in Nursing Practice: Competencies, Skills, Decision-Making. New York: Springer publishing company. Available at: https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=UDEXDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Robichaux,+C.,+2016.+Ethical+Competence+in+Nursing+Practice:+Competencies,+Skills,+Decision-Making.&ots=yTKIt5jXaE&sig=DpZvZ09jDbhj1zICtM3d5SrAGYU&redir_esc=y#v=onepage&q=Robichaux%2C%20C.%2C%202016.%20Ethical%20Competence%20in%20Nursing%20Practice%3A%20Competencies%2C%20Skills%2C%20Decision-Making.&f=false

Skela Savič, B. & Kiger, A., 2015. Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional
development and the capability of developing ethical values at nursing students: A correlational research study. Nurse education today, 35(10), pp. 1044-1051.

University of Missouri – Kansas City, School of Nursing and Health Studies, n.d. Standards of professional and ethical behaviour. Available at: http://sonhs.umkc.edu/wp-content/uploads/2014/10/honor-code.pdf

Sinclair, J.M., 2013. New Zealand Nursing students experience of ethical issues in clinical practice. A descriptive study. Taradale, New Zeland: Easteren institute of technology. Available at: https://repository.digitalnz.org/system/uploads/record/attachment/661/new_zealand_nursing_students__experiences_of_ethical_issues_in_clinical_practice__a_descriptive_study.pdf
Tsuruwaka, M., 2017. Consulted ethical problems of clinical nursing practice: perspective of faculty members in Japan. BMC Nursing, 16: 23.

Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list Republike Slovenije, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US.

 
Priporočljiva literatura:

Alston, P., Goodman, R. & Steiner, H.J., 2008. International Human Rights in Context: Law,
Politics, Morals, OUP. New York: Oxford University Press.

Gomien, D., 2009. Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Svet Evrope. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju.

Kovač, J., 2014. Razmerje med varnostjo in svobodo ter posegi v človekove pravice v kazenskopravnem pomenu. Available at: https://www.fvv.um.si/dv2014/zbornik/Kovac.pdf.  
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 • Vpis v izobraževalni program.
 • Poznavanje pravne urejenosti na področju zdravstvene dejavnosti.
 
Metode ocenjevanja:

 pisni izpit, seminarska naloga  60 % : 40 %