Kakovost dokumentacije in ocenjevanja študentskega dela
 
ECTS:  6
Kontaktne ure predavanja:  30
Kontaktne ure seminarja:  40
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Saša Kadivec
Mateja Bahun, višja predavateljica
Marta Smodiš, višja predavateljica
 
Izvajalci predmeta: doc. dr. Saša Kadivec
Mateja Bahun, višja predavateljica
Marta Smodiš, višja predavateljica
 
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  1.
Semester:  Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • Razume pomen in pomembnost dokumentiranja.
 • Zna primerno in objektivno izpolniti študentovo dokumentacijo.
 • Zna podpirati in usposobiti študenta za pripravo na individualno delo vezano na pripravo pisnih izdelkov in študijo primera.
 • Zna oceniti primernost in kakovost uporabljene literature in razume pomen hierarhije dokazov.
 • Se zna kritično opredeliti do kakovosti študentovega dokumentiranja in pisnih izdelkov.
 • Zna voditi študenta skozi študijo primera po procesni metodi dela z uporabo NANDA negovalnih diagnoz
 • Zna izvesti in dokumentirati konzultacije s študentom z namenom refleksije in samorefleksije dela in oceno napredka s povratno informacijo.
 • Izkazuje učinkovito upravljanje s časom, spretnost dokumentiranja, vodenja evidenc in pisanja poročil.
 • Sam zagotavlja zasebnost in usposobi študenta za zagotavljanje informacijske in drugih vidikov zasebnosti.
 • Razume pomen dokumentiranja in evidentiranja.
 • Zna uporabljati strokovno terminologijo in zagotavlja kakovost dokumentiranja
 • Pozna zahteve, načela in načine dokumentiranja.
 • Zagotovi celostno ocenjevanje študenta in uporabi različne načine in elemente ocenjevanja.
 • Uporablja strategije ocenjevanja, ki prispevajo k osebnostnemu in profesionalnemu napredku študenta ter prevzemanju odgovornosti.
 • Zna zagotoviti strokovni nadzor nad študenti in uporabi  ustrezno komunikacijo za podajanje informacije o ocenjevanju.
 • Zna zagotoviti  pogoje za izvedbo učinkovitega, varnega in profesionalnega mentoriranja.
 • Spodbuja študenta k aktivni vlogi in ga motivira za učenje in usposabljanje.

 
Obvezna literatura: Negovalne diagnoze NANDA International: definicije in klasifikacija, 2017.  Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Aston, L. & Hallam, P. 2013. Successful Mentoring in Nursing, 2nd ed. S.l.: Sage. Available at: https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/59596_Aston__Successful_Mentoring_in_Nursing.pdf

Juriševič, M. 2007. Praktično pedagoško usposabljanje: priročnik. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Available at: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2272/1/Jurisevic_Portfolio.pdf

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Dokumentiranje po procesu zdravstvene nege – študija primera. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pri opravljanju kliničnega usposabljanja in izbirnega kliničnega usposabljanja v učnih bazah. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Available at: https://www.fzab.si/uploads file/12_02_Navodila_o_obveznostih_in_odgovornostih_studenta_na_KU_in_IKU_20092017(1).pdf

Smodiš, M., Pivač, S., Kalender Smajlović, S. & Čuk, V. eds., 2017. Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : Zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017.
 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 • Ni predvidenih posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
seminarska naloga ali igra vlog v simulirani klinični situaciji (30 % ocene)
pisni izpit (70 % ocene)