Klinično usposabljanje
 
ECTS:  8
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminarja:  20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  100
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta:  Marta Smodiš, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:  Marta Smodiš, višja predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  1.
Semester:  Zimski
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • organizira in usklajuje aktivnosti v   kliničnem okolju za ustvarjanje varnega učnega okolja;
  • zna spremljati študente v kliničnem okolju v različnih učnih situacijah, posreduje  povratne informacije in zagotavljati kontinuiran nadzor;
  • zna ocenjevati uspešnost študenta in vključuje odgovorno in na dokazih podprto izvajanje kliničnega usposabljanja;
  • zna kritično opredeliti  kakovost študentovega dokumentiranja in pisnih izdelkov ter uporabiti gradiva za kakovostno izvedbo kliničnega usposabljanja;
  • zna izvesti konzultacije in dokumentirati napredek študenta s povratno informacijo;
  • zna uporabljati strokovno terminologijo in kakovost dokumentiranja;
  • upošteva Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi.
Obvezna literatura: Nursing and Midwifery Council, 2010. Standards to support learning and assessment in practice. Available at: https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/nmc-standards-to-support-learning-assessment.pdf.

Nursing and Midwifery Council, 2018. Standards fir student supervision and assessment. Available at: https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/education-standards/student-supervision-assessment.pdf.

Nursing and Midwifery Council, 2018. Standards framework for nursing and midwifery education. Available at: https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/education-standards/education-framework.pdf

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2014. Uradni list Republike Slovenije št. 71. Available at: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2937/kodeks-etike-v-zdravstveni-negi-in-oskrbi-slovenije.

Juriševič, M. 2007. Praktično pedagoško usposabljanje: priročnik. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Available at: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2272/1/Jurisevic_Portfolio.pdf
 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  •  Ni posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
Dokumentacijo študenta, ki jo izpolnjuje na kliničnem usposabljanju.

10 % seminar
40 % klinične vaje
50 % samostojno delo študenta