Medgeneracijsko sodelovanje
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 60
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta:  mag. Peter Markič, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:  mag. Peter Markič, višja predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. 
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Mentor:
  • spozna temeljne dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti in njihovo interakcijo;
  • spozna osnovne značilnosti osebnosti v mladostniškem obdobju;
  • spozna sitem vrednot in njegov nastanek;
  • spozna pomen in oblikovanje odnosov med mentorjem in študenti;
  • spozna pomen medgeneracijskega sodelovanja pri praktičnem izobraževanju;
  • spozna pomen timskega dela pri mentorstvu.
Obvezna literatura: Bencsik, V., Horvath - Csikos, G. & Juhasz, T., 2016. Y and Z generations at workplaces. Journal of Competitiv eness, 8(3), pp. 90-106.

Brečko, D,. 2005. Generacijske razlike na delovnem mestu. Human Resource Magazin, 3(10), pp. 48-55.

Brečko, D., 2010. Medgeneracijsko komuniciranje in učenje. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & B.M. Kavčič, eds. Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi: zbornik prispevkov z recenzijo, Jesenice 9. in 10. 9. 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 9-16.

Čurič, Ž., 2008. Motiviranje prihodnjih generacij. Human Resource Magazin, 6(22), pp. 43-46.

Kermevnar, N. & Govekar-Okoliš, M., 2016. Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje. Andragoška spoznanja, 22(2), pp. 23-37.

Kump, S. & Jelenc Krašovec, S., 2010. Prestari za učenje? Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Marjanovič, L., et al. 2009. Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvena založba FF, Rokus Klett.

Markič, P., Mavrič, F., Panza Frence, T. & Tome, M., 2012. Pedagoško andragoško usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja oz. praktičnega izobraževanja z delom: seminarsko gradivo. Ljubljana: Much izobraževanje.

Markič, P., 2013. Medgeneracijsko sodelovanje: seminarsko gradivo. Ljubljana: Much izobraževanje.

Markič, P., 2013a. Usposabljanje mentorjev: seminarsko gradivo. Ljubljana: Much izobraževanje.

Markič, P., 2018. Študenti so drugačni, mi tudi. In: S. Pivač, M. Smodiš, M. Bahun & S. Kalender Smajlovič, eds. 12. Šola za klinične mentorje: Pomen medosebnih odnosov v procesu mentoriranja: zbornik predavanj, Jesenice, 18. oktober 2016. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 8-13.

Musek, J., 1993. Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy.
Novak, M., 2007. Medgeneracijske razlike in vloga HRM: "z drugimi ravnajte tako, kot si oni želijo, da ravnate z njimi". Human Resource Magazin, 5(19), pp. 30-34.

Novak, M. 2010. Kako sodelovati z generacijo Y v učnem okolju. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & B.M. Kavčič, eds. Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi: zbornik prispevkov z recenzijo, Jesenice 9. in 10. 9. 2010. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 45-51.

Seničar, Z,. 2018. Medgeneracijsko sodelovanje: mentor – mentoriranec. Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov: zbornik prispevkov / 10. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 18. in 19. januar 2018. Novo mesto : Fakulteta za zdravstvene vede, pp. 124-140.

Strniša Tušek, Š., 2018. Medosebni odnosi – vodenja dela s študenti. In: S. Pivač, M. Smodiš, M. Bahun & S. Kalender Smajlovič, eds. 12. šola za klinične mentorje: Pomen medosebnih odnosov v procesu mentoriranja: zbornik predavanj, Jesenice, 18. oktober 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 1–7.

Strniša Tušek, Š., 2018. Pomen čustvene inteligence v profesionalnem razvoju kliničnih mentorjev. In: S. Pivač, S. Kalender Smajlovič & S. Mlakar, eds. 11. šola za klinične mentorje: Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju zbornik predavan, Jesenice, 12. oktober 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 1-8.

Torkar, T., 2017. Evalvacija mentorske vloge v kliničnem okolju. In: S. Pivač, S. Kalender Smajlovič & S. Mlakar, eds. 11. šola za klinične mentorje: Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju zbornik predavanj, Jesenice, 12. oktober 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 14.-26.

Vodopivec, M. & Smerajec, M., 2012. Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom. Ljubljana: Biotehnični izobraževalni center.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  • Ni posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja:  Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)