Mentorski proces in motivacija z medosebnimi odnosi
 
ECTS:  7
Kontaktne ure predavanja:  30
Kontaktne ure seminarja:  60
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Branko Bregar
 
Izvajalci predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Branko Bregar
 
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  1.
Semester:  Zimski
Jezik:
 Slovenski
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • Seznanitev z vlogo in odgovornostjo mentorja v kliničnem okolju.
  • Razvijati vzajemni odnos z izmenjavo izkušenj, pričakovanj in pojasnitev vloge mentorja.
  • Pridobljena znanja uporabiti na svojem področju delovanja kot učitelj in kot mentor pacientom, svojcem in študentom.
  • Uvajati in uporabljati primerne komunikacijske modele in oblike.
  • Usposobljenost prepoznati motivacijo pri študentih.
  • Usposobljenost uporabiti osnovne motivacijske strategije. 
  • Znati uporabiti principe motivacijskega intervjuja.
Obvezna literatura: Morton-Cooper, A. & Palmer, A., 2000. Mentoring, preceptorship and clinical supervison: a guide to professional support roles in clinical practise. Oxford : Blackwell Science.

Gaberson, K.B. & Oermann, M.H., 2007. Clinical Teaching Strategies in Nursing. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company.

Grossman, S.C., 2007. Mentoring in Nursing: A Dynamic and Collaborative Process.  New York: Springer Publishing Company.

Kiger, A.M., 2004. Teaching for Health, 3rd ed.  Edinburgh: Churchill Livingstone.

Miller, W.R. & Rollnick, S., 2012. Motivational Interviewing: Helping People Change, 3rd ed. New York [etc.]: The Guilford Press.

Rosengren, D.B., 2018. Building motivational interviewing skills, 2nd ed. New York: The Guilford Press.

Herman, K.C., Reinke, W.M.,  Frey, A.J. & Shepard, S.A., 2013. Motivational interviewing in schools: strategies for engaging parents, teachers, and students. New York: Springer Publishing Company.
 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  • Ni posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja:  

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Pisni izpit  80 %

Seminar 20 %