Multikulturalizem
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 60
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: dr. Helena Kristina Halbwachs, viš. pred.
Izvajalci predmeta:  
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. 
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Vsebina:
 • Raznolikost, multikulturalizem in povezani pojmi – definicija, pomen, primeri
 • Vpliv kulture na dejavnike zdravja pri posamezniku
 • Stereotipi, predsodki, rasizem ter drugizmi - nastanek, posledice, preprečevanje in ukrepanje)
 • Kulturne kompetence- pomen in pridobivanje
 • Modeli in teorije na področju razvoja kulturnih kompetenc v zdravstveni negi (Leininger, Purnell, Campinha Bacote)
 • Odzivi na kulturno raznolikost
 • Samorazumevanje in kritična refleksija
 • Strategije za premagovanje kulturnih in jezikovnih nesporazumov v zdravstveni negi
 • Delovanje v medkulturnem timu
Temeljni literatura in viri :
 • 1.Bofulin, M., Farkaš Lainščak J., Gosenca K., Jelenc, A., Keršič Svetel, M., Lipovec Čebron, U., Pistotnik, S., Škraban, J. & Zaviršek, D., 2016. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni Inštitut za javno zdravje.
 • 2. Lipovec Čebron, U., Keršič Svetel, M., Pistotnik, S., Fistrič, Š. & Jelenc, A., 2015. Zdravstveno marginalizirane skupine: prepreke, ovire, nepremostljivi zidovi do zdravja. In: Farkaš Lainščak, J., et al. eds. Zaključki ocene potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov za odrasle : poročilo izsledkov kvalitativnih raziskav in stališč strokovnih delovnih skupin. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, pp. 25-54.
Cilji in kompetence: Cilj predmeta je seznaniti študente s pojavi, povezanimi s sodobno raznolikostjo, jih seznaniti z vplivom kulturnega ozadja na zdravje in bolezen ter vzpodbuditi razmislek o lastnem kulturnem ozadju, vrednotah in prepričanjih. Poleg tega je cilj usposobiti študenta za prepoznavanje kulturnih ovir v zdravstvu in zdravstveni negi, ter ga opremiti s strategijami za premagovanje teh ovir ter za uspešno sodelovanje v medkulturnem timu.
Predvideni študijski rezultati: Študent bo sposoben prepoznavanja in spoštovanja kulturne raznolikosti, ter razumevanja vpliva kulturnega ozadja na zdravje in bolezen posameznika. Razumel bo teoretične modele kulturne kompetentnosti in bo sposoben pridobljeno znanje prenesti v prakso. Kritično bo presodil lastne kulturne kompetence ter identificiral potrebe po njihovem nadaljnjem razvoju. Sposoben bo prepoznati predsodke, stereotipe, rasizem, in podobne pojave, presoditi njihove posledice in ukrepati v smeri njihovega preprečevanja in reševanja. Prepoznal bo kulturne ovire pri zagotavljanju zdravstvene nege, ter načrtoval in implementiral rešitve za njihovo premagovanje. Z izboljšanjem komunikacijskih veščin in poznavanjem drugih strategij za premagovanje kulturnih ovir bo sposoben bolj učinkovitega delovanja v praksi ter v medkulturnem timu.
Metode poučevanja in učenja: Predavanja z aktivno udeležbo, delo v malih skupinah, vaje v malih skupinah.
Načini ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
 • seminarska naloga ali igra vlog v simulirani klinični situaciji (30 % ocene);
 • pisni izpit (70 % ocene).
Reference nosilca :
 • Doktorska disertacija:
  • HALBWACHS, Helena Kristina. Kulturna kompetentnost slovenskega zdravstvenega sistema - stanje in model razvoja : [doktorska disertacija]. Maribor: [H. K. Halbwachs], 2021. 219 str., ilustr.
 • Številni članki s področja kulturne kompetentnosti:
  • HALBWACHS, Helena Kristina, OVSENIK, Marija. Kulturna kompetentnost v slovenski bolnišnični prehrani : kvalitativna opisna raziskava = Cultural competence in Slovenian hospital nutrition : a qualitative descriptive study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2022, letn. 56, št. 2, str. 105-116, ilustr. ISSN 1318-2951
  • HALBWACHS, Helena Kristina, POREDOŠ, Mojca, PLAZAR, Nadja. Medkulturne kompetence mentorjev v slovenskem kliničnem okolju. V: FILEJ, Bojana (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Napredna znanja za kakovostno mentorstvo v zdravstveni negi : znanstvena monografija. 1. izd. Celje: Fakulteta za zdravstvene vede, 2023. Str. 50-66, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6889-37-7.
  • HALBWACHS, Helena Kristina. Samozavedanje in kritična refleksija v modelih kulturne kompetentnosti v zdravstvu. V: FILEJ, Bojana (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Medkulturna oskrba v zdravstvu : znanstvena monografija. 1. izd. Celje: Visoka zdravstvena šola, 2019. Str. 51-63.
  • HALBWACHS, Helena Kristina. Kulturna kompetentnost zdravstvenega sistema. V: FILEJ, Bojana (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Medkulturna oskrba v zdravstvu : znanstvena monografija. 1. izd. Celje: Visoka zdravstvena šola, 2019. Str. 65-74. 
 • Recezentka in avtorica predgovora prvega priročnika za pridobivanje kulturnih kompetenc v zdravstvu:
  • BOFULIN, Martina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GOSENCA, Karmen, JELENC, Ajda, KERŠIČ-SVETEL, Marjeta, LIPOVEC ČEBRON, Uršula (avtor, urednik), PISTOTNIK, Sara, ŠKRABAN, Juš, ZAVIRŠEK, Darja. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. 1. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018
 • Dolgoletne izkušnje delovanja v medkulturnih timih v različnih državah (Kanada, Nemčija, Avstrija)

Dolgoletne izkušnje kot predavateljica