Na dokazih podprto mentoriranje
 
ECTS:  5
Kontaktne ure predavanja:  20
Kontaktne ure seminarja:  30
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Mateja Bahun, višja predavateljica
 
Izvajalci predmeta: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Mateja Bahun, višja predavateljica
 
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  1.
Semester:  Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • Študent razume na dokazih podprto mentorstvo in njegov pomen za proces kliničnega usposabljanja;
  • študent razume, kako je mentorstvo povezano z uresničevanjem na dokazih podprte zdravstvene nege;
  • študent pridobi znanja za kakovostno mentoriranje s pomočjo relevantnih obstoječih dokazov.
Obvezna literatura: Billings, D.M., & Halstead, J.A., 2015. Teaching nursing – a Quide for faculty. 5th ed. St. Louis: Elsevier.

EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/ EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/ 55/ EU, 2015. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/efn_smernice_za_objavo_na_spletni_strani_17_7_2015.pdf.

Poe, S.S. & White, K.M., 2010. Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Implementation and Translation. Indianapolis: Sigma Theta Tau International. Internetni vir.

Vogrinec, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje. Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Parahoo, K., 1997. Nursing research, Principles, Process and Issues. London: Palgrave Macmillan.
 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  •  Ni predvidenih posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja: Način (pisni izpit, seminarska naloga)   60 % : 40 %
pisni izpit 60 % : seminarska naloga 40 %

Način (pisni izpit).
Ocenjevalna lestvica – v  skladu z navodili o ocenjevanju na Fakulteti za
Zdravstvo Angele Boškin.