Pristopi v izobraževanju študentov na kliničnem usposabljanju
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30  
Kontaktne ure seminarja: 60               
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta:  Marta Smodiš, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:  Marta Smodiš, višja predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1.
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • Razumejo načela dela z ljudmi, ki se srečujejo z ovirami pri delu.
  • Poznajo način dela z ljudmi, ki se srečujejo z ovirami pri delu, ki ga povezujejo v delo s študenti na kliničnem usposabljanju.
  • Prepoznajo primanjkljaj  pri delu s študentom in ga usmerjajo za varno delo v kliničnem okolju.       
Obvezna literatura: Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP.
 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Available at: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/kriteriji-puopp-2015/files/assets/basic-html/index.html#2.

Pavlin, A., Pezdir, N., Skodlar, B. & Slabe, Š., 2014.   Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z disleksijo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Available at:  http://pefprints.pef.uni-lj.si/2748/1/Pomo%C4%8D_in_podpora_u%C4%8Ditelju_disleksija.pdf.

Brumen, N., 2012. Motivacija za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Jesenice: Ljudska univerza Jesenice. Available at: http://lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/Motivacija-za-izobra%C5%BEevanje-in-vse%C5%BEivljenjsko-u%C4%8Denje1.pdf.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg. Available at: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273.

Zakon o verski svobodi, 2007.  Uradni list Republike Slovenije, št. 14. Available at: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-0599?sop=2007-01-0599.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 
  • Ni predvidenih posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
Seminarska naloga ali igra vlog v simulirani klinični situaciji (30 % ocene)
pisni izpit (70 % ocene)