Reflektivno vedenje in kritično razmišljanje
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 60
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Mateja Bahun, višja predavateljica
Izvajalci predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica
Mateja Bahun, višja predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1.   
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • Spodbuditi slušatelje k učenju iz izkušenj in preko refleksije iskati temeljne vire za izboljšanje znanja, kakovosti dela in razvoja profesije.
  • S procesom refleksije spodbujati samospoznavanje in s tem omogočati razvijanje lastnega znanja, spretnosti ter komunikacije s pacienti kot s sodelavci.
  • Z refleksijo omogočiti učenje in pridobivanje poklicne zrelosti ter tako pri pacientu zagotavljati kakovostno oskrbo.
  • Razvijati sposobnost kritičnega mišljenja v lastni klinični praksi ter sposobnost k temu usmeriti študenta.
  • Načrtovati ZN z uporabo NANDA negovalnih diagnoz, klinično presojo ter problemskim pristopom.
Obvezna literatura: Bulman, C. & Schutz, S., 2013. Reflective practice in nursing, 5th ed. Oxford: John Wiley & Sons. Ltd. Available at: http://zu.edu.jo/UploadFile/Library/E_Books/Files/LibraryFile_151614_52.pdf

Tashiro, J., Shimpuku, Y., Naruse, K., Maftuhan, M. & Matsutani, M., 2013. Concept analysis of reflection in nursing professional development. Japan Journal of Nursing Science, 2013(10), pp. 170-179. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7924.2012.00222.x/epdf

Parrish, D.R. & Crookes, K., 2014. Designing and implementing reflective practice programs – Key principles and considerations. Nurse Education in Practice, 14(3), pp. 265-270.

Lorber, M. & Donik, B., 2008. Poznavanje veščin kritičnega mišljenja študentov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Obzornik zdravstvene nege, 3(42), pp.1–7.

Babuder, D., 2016. Lastnosti mentorja in mentoriranca z njunih medsebojnih vidikov: opisna raziskava mnenj dijakov, študentov in mentorjev. Obzornik zdravstvene nege, 50(4), pp. 327–335.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  • Ni predvidenih posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
seminarska naloga ali igra vlog v simulirani klinični situaciji (30 % ocene)
pisni izpit (70 % ocene)