Vodenje in organizacija dela študentov v procesu mentoriranja
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminarja: 60   
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Nevenka Šestan
Izvajalci predmeta: doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Nevenka Šestan
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1.  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • Spoznati sodobne pristope in spoznanja na področju organizacije, managementa in vodenja.
  • Razviti veščine potrebne za samostojno opravljanje del in nalog, ter spoznavanje delovnega okolja v organizaciji.
  • Zagotoviti  znanja in kompetence za vodenje študentov na kliničnem usposabljanju  za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu in zdravstveni negi.
Obvezna literatura: Možina, S., Rozman, R., Tavčar, M., Pučko D., Ivanko, Š., Lipičnik, B., et al., 2002. Management: Nova znanja za uspeh. Ljubljana: Didakta.

Robida, A., 2006. Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

Nursing and midwifery council, 2008. Standards to support learning and assessment in practice.  NMC standards for mentors, practice teachers and teachers.

Tavčar, M., 2009. Management in organizacija: 1. sinteza konceptov organizacije kot instrumenta in kot skupnosti interesov. Koper: Fakulteta za management.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  • Ni posebnih pogojev. 
Metode ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Pisni izpit 80 %
Seminar 20 %