Zaključno delo
 
ECTS:  5
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminarja:  20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Kontaktne ure drugih oblik dela:  
Nosilec predmeta:  Glede na izbrano temo
Izvajalci predmeta:  
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik:  1.
Semester:  Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
  • Študent se seznani s pogoji za izdelavo  zaključnega projektnega dela;
  • študent razvije sposobnosti za samostojno pripravo zaključnega projektnega dela.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
  •  Ni posebnih pogojev.
Metode ocenjevanja:  Zaključno projektno delo.    100 %