Študijski program za izpopolnjevanje Okužbe povezane z zdravstvom (v nadaljevanju OPZ):
 • uravnoteženo povezuje sodobna aktualna spoznanja in problemsko tematiko sodobnega zdravstva, 
 • vsebina programa je problemsko naravnana in ponuja potrebna znanja in veščine za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, uporabo spoznanj in strateških pristopov na področju OPZ,
 • program vsebuje ključne teme: temelje infektologije, mikrobiologije, bakteriologije, virologije, parazitologije, splošne bolnišnične higiene, epidemiologije, promocije zdravja, raziskovanja na področju OPZ, tehnike ocene in ugotavljanja potreb, načrtovanja, implementacije in evalvacije programov OPZ,
 • omogoča vpogled v globalne cilje in razvoj lastne perspektive na področju OPZ,
 • v okviru izbirnih vsebin ponuja program širok spekter vsebin s področja OPZ v realnem kliničnem in izven bolnišničnem okolju.
 
Splošne kompetence:
 
 • sposobnost kritične in analitične presoje (sistematičnost za prepoznavanje in reševanje problemov na področju OPZ),
 • razvijanje stroke na osnovi raziskovalnega dela in obvladanja raziskovalnih metod, 
 • sposobnost celostne obravnave problema (prepoznavanje problemov in vzročne povezanosti z dejavniki iz okolja), 
 • vodstvene sposobnosti (sposobnost kritičnega razmišljanja, načrtovanja, organiziranja, odločanja, usmerjanja, usklajevanja, spremljanja in nadziranja aktivnosti za preprečevanje OPZ),
 • komunikacijske spretnosti za timsko delo in kakovostno medsebojno sodelovanje v zdravstvu, 
 • sposobnosti in razvoj spretnosti za operativno in strateško vplivanje,
 • avtonomnost in visoka stopnja profesionalnosti pri delu,
 • razvoj informacijske pismenosti,
 • razvoj zdravstvene pismenosti na področju OPZ,
 • usposobljenost za samostojno prepoznavanje potreb po zdravstveni negi in določitev negovalnih diagnoz na področju OPZ in izvajanjem potrebne zdravstvene nege ob uporabi sodobnih teoretičnih in kliničnih znanj,
 • usposobljenost za načrtovanje, organizacijo in izvajanje zdravstvene nege v zdravstveni obravnavi pacientov, na podlagi pridobljenih znanj in spretnosti na področju OPZ,
 • pridobitev kompetenc za učinkovito sodelovanje z drugimi sodelavci v sistemu zdravstvenega varstva pri kliničnem usposabljanju zdravstvenega osebja na osnovi znanj in spretnosti na področju OPZ,
 • sposobnost za spodbujanje posameznikov, družin in skupnosti za preprečevanje OPZ ter k zdravemu načinu življenja in skrbi zase na osnovi znanj in spretnosti na področju OPZ,
 • kompetence za samoiniciativno ukrepanje pri preprečevanju OPZ in izvedbi ukrepov v kriznih situacijah,
 • kompetence za neodvisno svetovanje, izobraževanje in podporo posameznikom in njihovim bližjim, ki potrebujejo informacije na področju OPZ,
 • sposobnost, da samostojno zagotovijo kakovostno izvajanje vseh aktivnosti na področju OPZ in jih ovrednotijo,
 • kompetence za celovito in profesionalno komuniciranje in sodelovanje na področju OPZ s predstavniki drugih poklicev v zdravstvenem sistemu,
 • sposobnost za analizo kakovosti aktivnosti na področju OPZ in posledično izboljševanje lastnega strokovnega dela na področju OPZ.
 
Specifične kompetence:
 
 • razumevanje osnovnih konceptov nastanka, prenosov, obvladovanja in preprečevanja OPZ, 
 • znanja in spretnosti za reševanje problema OPZ v različnih strokovnih okoljih in razmerah, vključno s sposobnostjo iskanja in zagotavljanja možnosti za izvedbo rešitev,
 • sposobnost iskanja novih znanj in rešitev ter sposobnost spoznavanja njihove uporabnosti za klinično usposabljanje (KU),
 • organizacijske in izvedbene spretnosti in sposobnosti za preprečevanje OPZ v povezavi z različnimi diagnostičnimi, terapevtskimi in negovalnimi postopki, posegi in intervencijami,
 • sposobnost hitrega prilagajanja znanj in veščin izzivom novih problemov ali izrednih razmer (pandemije, epidemije, ipd.). 
 
Pričakovani študijski rezultati in prenosljive spretnosti, vezane na celoten program: 
 
 • usposobljenost za uporabo naprednega znanja in razumevanja posameznih specifičnih področij OPZ,
 • uporaba znanja in spretnosti v kliničnih in drugih strokovnih okoljih na podlagi pridobljenih spretnosti in veščin, ki so potrebne za prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje OPZ,
 • razvoj kritičnega mišljenja in sposobnosti refleksije za proces stalnega izboljševanja kakovosti in varnosti pri preprečevanju OPZ,
 • razvoj organizacijskih in komunikacijskih spretnosti za timsko delo in sodelovanje v zdravstvu in z zdravstvom povezanimi dejavnostmi.
 
Cilji in kompetence po opravljenem obveznem kliničnem usposabljanju: 
 
Osnove preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom
 
 • študent spozna delovanje Programa obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO) v kliničnem okolju,
 • študent spozna zakonodajo in predpise, povezane z obvladovanjem okužb v zdravstvu, 
 • študent v kliničnem okolju spozna posebnosti preprečevanja OPZ ter standardne higienske postopke,
 • študent se v kliničnem okolju nauči uporabljati napredna znanja o dejavnikih tveganja za nastanek OPZ,
 • pridobi spretnosti in veščine za preprečevanje OPZ glede na način nastanka in prenosa,
 • študent je sposoben uporabiti napredna znanja in spretnosti za uporabo varnih tehnik dela v zdravstveni negi in zdravstvu,
 • študent v kliničnem okolju spozna ukrepe, spremlja in izvaja nadzor, preprečevanje in obvladovanje OPZ,
 • študent se usposobi za zdravstveno nego in oskrbo pacientov  z visokim tveganjem za okužbe v enotah intenzivnih terapij, kjer se izvajajo invazivni diagnostični in terapevtski posegi in se pojavljajo epidemiološko pomembni ali večkratno odporni mikroorganizmi,
 • študent zna uporabljati napredna znanja in spretnosti ter ustrezne metode in izvedbo postopka za higieno rok,
 • študent se usposobi za izvajanje postopkov izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe s poudarkom na obvladovanje OPZ, 
 • študent razvije sposobnosti za zagotavljanje varnega okolja in preprečevanje odklonov,
 • študent spozna posebnosti POBO v povezavi z nadzorom pitne vode,
 • študent spozna in izvaja postopke ravnanja z odpadki v zdravstvu,
 • študent spozna in izvaja postopke vzdrževanja pripomočkov in prostorov,
 • študent spozna in izvaja program zaščite  zaposlenih pred OPZ,
 • študent pridobi spretnosti za sodelovanje pri organizacijskih postopkih z vidika preprečevanja in obvladovanja OPZ,
 • študent se nauči spretnosti za usposabljanje in poučevanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev na področju obvladovanja OPZ,
 • študent se usposobi za zdravstveno vzgojno delo s pacienti, svojci in obiskovalci.
 
Osnove mikrobiologije, imunologije in nalezljivih bolezni
 
 • študent v kliničnem okolju in v laboratoriju spozna mikrobiološko diagnostiko,
 • študent spozna posebnosti dela na področju OPZ,
 • študent spozna in izvaja postopke odvzema, transporta in shranjevanja različnih kužnin,
 • študent spozna delo v kliničnem mikrobiološkem laboratoriju.
 
Zakonodaja, organizacija, vodenje in kakovost na področju okužb, povezanih z zdravstvom
 
 • študent v kliničnem okolju spozna organizacijo preprečevanja in obvladovanja OPZ,
 • študent v kliničnem okolju spozna organizacijsko strukturo in načrtovanje aktivnosti pri obvladovanju programa (POBO) in standardov OPZ,
 • študent spozna vlogo ZOBO (zdravnik za preprečevanje bolnišničnih okužb), vlogo SOBO (sestra za preprečevanje bolnišničnih okužb), naloge KOBO (Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb) in naloge NAKOBO (Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb),
 • študent spozna vlogo in aktivnosti drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev pri preprečevanju OPZ v kliničnem okolju,
 • študent spozna in izvaja aktivnosti za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti na področju OPZ.
 
Raziskovanje in epidemiološko spremljanje okužb, povezanih z zdravstvom
 
 • študent se usposobi za uporabo raziskovalnega pristopa v kliničnem okolju,
 • študent spozna postopke prijave nalezljivih bolezni,
 • študent spozna metode spremljanja OPZ,
 • študent se nauči osnove raziskovanja izbruhov in z dokazi podprtega ukrepanja,
 • študent spozna metode tipizacij mikroorganizmov in uporabo pri pojasnjevanju izbruhov,
 • študent se usposobi za raziskovanje in uporabo podatkovnih baz,
 • študent se seznani s statističnimi metodami in informacijsko tehnologijo za pripravo in analizo podatkov za OPZ.
 
Cilji in kompetence po opravljenem izbirnem kliničnem usposabljanju:
 
Preprečevanje najpomembnejših okužb, povezanih z zdravstvom v enoti intenzivne terapije
 
 • študent spozna in izvaja sodobne pristope na področju OPZ v Enoti intenzivne terapije (EIT),
 • študent spozna vlogo in aktivnosti medicinske sestre pri preprečevanju in obvladovanju OPZ v EIT,
 • študent je sposoben povezati teoretične podlage z izvajanjem postopkov v zdravstveni negi z vidika preprečevanja OPZ v EIT,
 • študent pridobi znanje in spretnosti za izvajanje postopkov za preprečevanje OPZ v EIT v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami in najnovejšimi dognanji,
 • študent pridobi znanje o najpogostejših OPZ v EIT (OPZ, ki so povezane z uporabo diagnostično terapevtskih pripomočkov),
 • študent izvaja aktivnosti povezane z diagnostično terapevtskimi in negovalnimi postopki, pri OPZ, ki so povezane z zdravljenjem okužb, nadgradi znanja o področjih tveganja za okužbe v  EIT,
 • študent pridobi znanja in spretnosti za prepoznavo kritičnih dejavnikov na področju OPZ v EIT,
 • študent nadgradi znanje in spretnosti na področju epidemiološkega spremljanja in sledenja OPZ v EIT,
 • študent pridobi znanje in spretnosti za izvajanje postopkov vzdrževanja pripomočkov in prostorov v EIT.
 
Poznavanje aktivnosti preprečevanja najpomembnejših okužb, povezanih z zdravstvom v povezavi z operativnimi posegi in invazivno diagnostiko 
 
 • študent spozna bolnišnično okolje in organizacijske procese v posameznih enotah intenzivne terapije (EIT), v povezavi z operativnimi postopki in invazivno diagnostiko kot dejavnikom tveganja za nastanek OPZ,
 • študent spozna pomen izvajanja aktivnosti za oceno splošnega stanja pacienta in dejavnikov tveganja za prenos okužb v EIT, pri operativnih posegih in pri invazivni diagnostiki,
 • študent se nauči aktivnosti za preprečevanje OPZ, ki so povezane z uporabo diagnostičnih-terapevtskih pripomočkov in negovalnimi postopki v enotah,
 • študent se nauči izvajanja aktivnosti preprečevanja okužb, ki so povezane z zdravljenjem okužb,
 • študent spozna posebnosti higiene rok in uporabe osebnih varovalnih sredstev v EIT, pri operativni dejavnosti in pri invazivni diagnostiki,
 • študent se nauči izvajanja zagotavljanja kakovosti zraka in vode v EIT in možnosti mikrobiološkega nadzora,
 • študent spozna in izvaja aktivnosti za epidemiološko spremljanje okužb v EIT,
 • študent spozna vrste kirurških in invazivnih diagnostičnih posegov ter z njimi povezanih dejavnikov tveganja za nastanek okužb,
 • študent spozna higienski režim v aseptičnih prostorih (osebje, prostor, oprema, pacient),
 • študent spozna in izvaja aktivnosti zagotavljanja varnosti pacientov in zdravstvenega osebja v operacijskih prostorih,
 • študent spozna in izvaja higienske standarde v operativni dejavnosti:  priprava pacienta in op. polja, higienska priprava op. ekipe, higiena OP prostorov in opreme, kakovost zraka v aseptičnih prostorih,
 • študent spozna in izvaja vlogo operacijske medicinske sestre in tima pri preprečevanju okužb, povezanih z operativnimi  posegi,
 • študent spozna vlogo endoskopske medicinske sestre in endoskopskega tima pri preprečevanju okužb, povezanih z endoskopskimi posegi (npr. bronhoskopija),
 • študent spozna in izvaja perioperativno in postoperativno zdravstveno nego z vidika preprečevanja OPZ. 
 
Poznavanje aktivnosti preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom pri posebej dovzetnih skupinah pacientov 
 
 • študent spozna povzročitelje OPZ pri posebej dovzetnih skupinah pacientov,
 • študent spozna poti širjenja okužb in dejavnike tveganja pri posebej dovzetnih skupinah pacientov,
 • študent spozna problematiko večkratno odpornih mikroorganizmov pri posebej dovzetnih skupinah pacientov,
 • študent spozna posebnosti in izvaja aktivnosti preprečevanja okužb pri medicinskih posegih pri posebej dovzetnih skupinah pacientov, kot so nedonošenčki, novorojenčki, pacienti po transplantaciji, imunsko oslabljeni, starostniki, pacienti zdravljeni z biološkimi zdravili,
 • študent izvaja aktivnosti za preprečevanje OPZ pri posebej dovzetnih pacientih.
 
Poznavanje aktivnosti preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom v izven bolnišničnem okolju
 
 • študent spozna posebnosti obvladovanja in preprečevanja OPZ v izven bolnišničnem okolju,
 • študent se  nauči izvajanja aktivnosti za ugotavljanje zdravstvenega in splošnega stanja pacienta, oskrbovanca oz. stanovalca glede na dejavnike tveganja za prenos okužb v izven bolnišničnem okolju (DSO, ZD, zobozdravstvena ambulanta, patronažna služba, fizioterapija/rehabilitacija, zdravilišča),
 • študent izvaja postopke za preprečevanje OPZ v izven bolnišničnem okolju, ki so povezane z uporabo diagnostičnih-terapevtskih pripomočkov,
 • študent izvaja postopke za preprečevanje OPZ v izven bolnišničnem okolju, ki so povezane z diagnostično-terapevtskimi in negovalnimi  postopki,
 • študent spozna in izvaja postopke za preprečevanje OPZ v izven bolnišničnem okolju, ki so povezani z uporabo antibiotične in imunosupresivne terapije (okužbe z večkratno odpornimi mikroorganizmi),
 • študent spozna in izvaja  aktivnosti za preprečevanje OPZ povezanih z okoljem in načinom življenja,
 • študent spozna in izvaja postopke za epidemiološko spremljanje OPZ v izven bolnišničnem okolju,
 • študent spozna in izvaja postopke higiene rok in posebnosti le-te v izven bolnišničnem okolju,
 • študent pridobi spretnosti za uporabo osebnih zaščitnih sredstev v izven bolnišničnem okolju,
 • v izven bolnišničnem okolju študent spozna posebnosti izven bolnišničnega okolja in dejavnikov tveganja za nastanek OPZ (ZD, fizioterapija, zobozdravstvene ambulante, reševalna vozila, bivalni in skupni prostori DSO) – vzdrževanje okolice, površin, opreme, pripomočkov,
 • študent spozna in izvaja aktivnosti zagotavljanja kakovosti zraka in vode, ravnanja z odpadki ter spozna oblike mikrobiološkega nadzora.