Osnove mikrobiologije, imunologije in nalezljivih bolezni
 
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 30
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Grmek Košnik 
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Irena Grmek Košnik
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna temeljne lastnosti mikrobov;
 • spozna najpogostejše povzročitelje okužb, epidemiološke značilnosti, mehanizem nastanka bolezni glede na anatomsko lokacijo, klinično sliko, napoved izida bolezni, diagnozo, zdravljenje in preprečevanje;
 • razume imunski odziv na okužbe;
 • spozna (teoretično in praktično) diagnostiko okužb;
 • zna pravilno odvzeti in transportirati kužnino;
 • spozna pomen pravilne uporabe antibiotikov/antimikrobnih substanc. 
  
Znanje in razumevanje:
 • Študent bo teoretično in praktično osvojil principe mikrobiologije in infektologije, temelje zgodnjega odkrivanja, diagnostike, zdravljenja in preprečevanja prenosa okužb povezanih z zdravstvom.
 • Pridobljeno znanje bo študentu omogočilo boljše razumevanje okužb povezanih z zdravstvom, diagnostičnih postopkov in načinov zdravljenja.
 • Razumel bo način okužbe, poznavanje znakov teh bolezni, diagnostičnih postopkov, zapletov, zdravljenje in preprečevanje prenosa okužb.

Uporaba 
Študent bo ob vsakdanjem delu spodoben uporabiti pridobljeno znanje za obvladovanje in preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom. Omogočilo mu bo tudi spremljanje bolnikov po zaključenem zdravljenju in ustrezno ukrepanje ob ponovitvah bolezni.  
 
Refleksija
Lastno razumevanje osnovne teorije in izkušenj v praksi, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in lastnim praktičnim ravnanjem. 
 
Razumevanje in poznavanje povezav med teoretičnimi znanji in izkušnjami iz prakse.
 
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet.
 
Tesna povezanost različnih strok pri obravnavi bolnikov. 
Obvezna literatura:
 • Gubina M, Ihan A, eds. Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi; 2002.
 • Logar J. Parazitologija v medicini. Ljubljana: DZS; 1999.
 • Koren S, Avšič Županc T, Drinovec B, Marin J, Poljak M. Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi; 2007.
 • Marolt Gomišček  M, Radšel Medvešček A. Infekcijske bolezni (1, 2). Ljubljana: Tangram; 1992.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kabinetnih vajah, kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50 %)
 • ustni izpit (50 %)