Preprečevanje najpomembnejših okužb povezanih z zdravstvom v enoti intenzivne terapije
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 150
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, predavateljica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • Zdenka Kramar, predavateljica
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju OPZ v EIT;
 • spozna vlogo medicinske sestre pri preprečevanju in obvladovanju OPZ v EIT;
 • nadgradi teoretične podlage za razumevanje postopkov v zdravstveni negi z vidika preprečevanja OPZ v EIT;
 • pridobi znanje in veščine o postopkih preprečevanje OPZ v EIT v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami in najnovejšimi dognanji;
 • pridobi znanje o najpogostejših OPZ v EIT (OPZ, ki so povezane z uporabo diagnostično terapevtskimi pripomočki OPZ, ki so povezane z diagnostično terapevtskimi in negovalnimi  postopki, OPZ, ki so povezane z zdravljenjem okužb nadgradi znanja o področjih tveganja za okužbe v EIT);
 • pridobi znanja za prepoznavo kritičnih dejavnikov na področju OPZ v EIT
 • nadgradi znanje na področju epidemiološkega spremljanja in sledenja OPZ v EIT;
 • nadgradi znanje v zvezi s postopki vzdrževanja pripomočkov in prostorov v EIT. 
 
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje in razumevanje nastanka OPZ, dejavnike tveganja za nastanek OPZ, poti širjenja okužb in preventivnih ukrepov ter vloga medicinske sestre;
 • poznavanje sodobnih pristopov in spoznanj na področju OPZ v EIT;
 • poznavanje vsebine in veščine o postopkih preprečevanje OPZ v EIT v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami in najnovejšimi dognanji;
 • poznavanje najpogostejših OPZ v EIT;
 • poznavanje izhodišč za epidemiološko spremljanja in sledenja OPZ v EIT;
 • poznavanje postopkov vzdrževanja pripomočkov in prostorov v EIT.
Obvezna literatura:
 • Klavs I, Grgič-Vitek M, Škerl M, Grosek Š, Kompan L, Kramar Z, et al. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb: strokovna navodila za izvajanje Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99), Zdravstveno varstvo, Suplement, letn. 40. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; 2001.
 • Hand Hygiene Technical Reference Manual. B.k.: World Health Organization; 2009. Dostopno na: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598606_eng
 • O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guide-lines for the prevention of intravascular catheter-related infections. CDC; 2011. Dostopno na: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf 
 • CDC. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catether – Related Infections. Department of Health & Human services; 2011. 
 • Karner P. Hospitalna (bolnišnična) pljučnica. In: Beović B, Strle F, Čižman M, Tomažič J, eds. Okužbe, povezane z zdravstvom: novosti, marec 2009. Ljubljana: Sekcija za kemoterapijo SZD, klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Lj, Katedra za infektologijo in epidemiologijo MF Univerze v Ljubljani; 2009: 67-72.
 • Jereb M. Bolnišnična pljučnica povezana z mehanskim predihavanjem. In: Parežnik R, Grosek Š, Kremžar B, Muzlovič I, Podbregar M, Gradišek P, eds. Šola intenzivne Medicine, 3. letnik: zbornik predavanj. Novo mesto: Slovensko združenje za intenzivne medicino; 2011: 1-4.
 • Muzlovič I. Preprečevanje pljučnice ob umetnem predihavanju. In: Parežnik R, Grosek Š, Kremžar B, Muzlovič I, Podbregar M, Gradišek P, eds. Šola intenzivne medicine, 3. letnik: zbornik predavanj. Novo mesto: Slovensko združenje za intenzivne medicino; 2011: 5- 12.
 • Preprečevanje prenosa okužb z respiratornimi pripomočki in opremo (Poglavje 7.3). In: Strokovne podlage za pripravo programa za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb. Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije; 2009. Dostopno na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/page-uploads/kakovost/str_smernice_okuzbe_feb_2010/MZ_pogl_7.3_Resp.oprema_2009.pdf (10.7.2013).
 • Grmek-Košnik I, Hvalič Touzery S, Skela-Savič B, eds. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2013.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih
Metode ocenjevanja:
 • projektna naloga (50 %)
 • izpit (50 %)