Preprečevanje najpomembnejših okužb povezanih z zdravstvom v povezavi z operativnimi posegi in invazivno diagnostiko
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 150
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, predavateljica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • Zdenka Kramar, predavateljica
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna specifične naloge, ki jih izvaja SOBO v OP bloku;
 • spozna načrtovanje in samostojno izvaja dela in naloge SOBO pri reševanju problema OPZ;
 • pridobi organizacijske in izvedbene spretnosti in sposobnosti za preprečevanje OPZ v povezavi z različnimi diagnostičnimi, terapevtskimi in negovalnimi postopki;
 • pridobi usposobljenost za uspešno komuniciranje s pacientom, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu, sposobnost hitrega prilagajanja in usklajevanja ukrepov;
 • pridobi usposobljenost za raziskovalno delo v zdravstveni negi in razumevanje njegovega pomena za razvoj stroke;
 • pridobi usposobljenost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter sistemov obveščanja in poročanja na področju OPZ;
 • pridobi usposobljenost za samostojno izvajanje aktivnosti na področju zdravstveno-vzgojnega dela. 
  
Znanje in razumevanje:
 • sposobnost timskega sodelovanja, načrtovanja in izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka OPZ v perioperativni in postoperativni zdravstveni negi;
 • poznavanje visokih higienskih standardov in sposobnost vzpostavitve in nadzora higienskega režima v op prostorih;
 • sposobnost načrtovanja in izvajanja mikrobiološkega nadzora oseb, prostorov in opreme v OP in interpretiranja rezultatov mikrobiološkega monitoringa;
 • sposobnost prepoznavanja znakov okužbe na mestu kirurškega posega, metod epidemiološkega spremljanja in poročanja;
 • poznavanje nalog in razumevanje vloge SOBO pri učinkoviti, varni in kakovostni obravnavi pacienta.
Obvezna literatura:
 • Požarnik T, ed. Zbornik XXIX: izzivi v operacijski zdravstveni negi, Ptuj, 16. in 17. november 2012. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti; 2012. 
 • Požarnik T, ed. Zbornik XXX: novosti na področju endoskopske kirurgije, Plaza Hotel, 11. in 12. april 2013, Ljubljana. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti; 2013. 
 • Požarnik T, ed. Obvladovanje bolnišničnih okužb v operacijski sobi: zbornik XXVI, Terme Čatež (hotel Toplice), 7. in 8. maj 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti; 2010. 
 • Rebernik Milić M, ed. Zagotovimo varnost pacienta: zbornik XXI, Kongresni center hotela Mons v Ljubljani, 24. novembra 2006. [Ljubljana]: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti; 2006. 
 • Woodhead K, Fudge L, eds. Manual of perioperative care: an essential guide. Chicheter: Wiley-Blackwell; 2012. 
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50 %)
 • projektna naloga (50 %)